Ragunda kommuns logotyp

Avgifter och tillämpningsregler

Taxa och regler för förskola och fritidshem 2018-01-01

Avgiftsnivåer enl Skolverket gällande fr o m januari 2018


Vi tillämpar Maxtaxa


Taxetak: 46 080 kronor/månad ¨


Avgifter för förskolebarn 1-3 år (21-40 tim/v)

Barn nr 1: 3% av bruttoinkomsten - dock högst 1 382 kr/mån
Barn nr 2: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift


Avgifter för förskolebarn 1-3 år (1- 20 tim/v)

Barn nr 1: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 2: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift.


Avgifter för barn 3 år och äldre (16-40 tim/v)

Omregistrering sker fr o m 1/7 det år barnet fyller 3 år
Barn nr 1: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 2: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift.


Allmän förskola 15 timmar/vecka för 3- och 5-åringar är avgiftsfri

Alla barn har rätt till allmän förskola fr o m 1/7 det år då de fyller 3 år. Allmän förskola gäller 15 timmar/vecka och är avgiftsfri. Förläggningen av tiden kommer man överens med förskolan om. De överenskomna tiderna blir fasta och går inte att ändra på. Undantag kan beviljas vid enstaka tillfällen och då efter överenskommelse med förskolan. Behöver du tid utöver allmän förskola är det tillsynstid och det betalar man för.


Allmän förskola gäller under samma tid som skolans läsårstider d v s under samtliga skollov är barnen lediga.


Barn med särskilda behov

Inskrivna på habilitering, särskola eller liknande;
Avgiftsreducering sker så att 15 timmar/vecka alltid blir avgiftsfritt för dessa barn i % av det faktiska behovet


Till exempel
Behovet är 35 timmar/vecka (-15 tim = 43% reducering)
Behovet är 40 timmar/vecka (-15 tim = 38% reducering) och så vidare.

 


Tillämpningsregler


  • Avgiften betalas för innevarande månad.
  • Det barn som har mest tillsynsbehov/är yngst i familjen räknas som barn nr 1.
  • Familjen ansvarar för att lämna uppgifter om vistelsetid, inkomster osv. som underlag för avgiftsberäkning. Lämnas inte dessa uppgifter debiteras högsta avgift.
  • Ändringar i inkomst och/eller vistelsetid ska anmälas till placeringsansvarig i förväg.
  • Jämförelse med lämnade inkomstuppgifter kan göras mot Försäkringskassan.


Barn 1-3 år med hemmavarande förälder, föräldraledig/arbetssökande, erbjuds 15 timmar/vecka från ett års ålder. Dessa timmar betalar föräldrarna för. Förläggningen av tiden kommer man överens med förskolan om. De överenskomna tiderna blir fasta och går inte att ändra på. Undantagsfall kan beviljas vid enstaka tillfällen och då efter överenskommelse med förskolan. Under sommarsemestrarna, då ordinarie personal är lediga och förskolorna sammanslagna är det önskvärt att barnen också är lediga.


Har du omsorgsbehov utöver dessa timmar, görs en särskild ansökan. Avgiften erläggs enligt förskolans maxtaxa.


Barn 1-3 år med föräldrar som arbetar eller studerar erbjuds halvtid (1-20 tim/v) eller heltid (21-40 tim/v)i förskolan från ett års ålder. Dessa timmar betalar föräldrarna för. Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Barnets vistelsetid ska stämma överens med avtalat schema. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma.


Barn 3-5 år har rätt till Allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Förläggningen av tiden kommer man överens med förskolan om. De överenskomna tiderna blir fasta och går inte att ändra på. Undantagsfall kan beviljas vid enstaka tillfällen och då efter överenskommelse med förskolan. Allmän förskola gäller under samma tid som skolans läsårstider d v s under samtliga skollov är barnen lediga.


Barn 3-5 år som har mer än 15 timmar gäller följande. Alla 3-5 åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola och avgiften är då reducerad. Förläggningen av tiden är utifrån föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen.Om man exempelvis jobbar skift, jobb en vecka och ledig nästa, så har man rätt att ha sitt barn på allmän förskola 15 timmar den vecka man är ledig. Förläggningen av tiden kommer man överens med förskolan om. De överenskomna tiderna blir fasta och går inte att ändra på. Undantagsfall kan beviljas vid enstaka tillfällen och då efter överenskommelse med förskolan. Allmän förskola gäller under samma tid som skolans läsårstider d v s under samtliga skollov är barnen lediga.


Fritidshem barn 6 år -> har rätt till 10 timmar/vecka oavsett om föräldrarna jobbar eller är hemma (de har även pedagogisk verksamhet i form av förskoleklass eller skola) denna tid betalar man för. Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma.


De 10 timmar/vecka som man nyttjar trots att föräldrar är hemma får EJ nyttjas på skolloven.


Ragunda Kommun har t ex valt att F-klass har fyra dagars skolvecka, den femte dagen har de rätt att vistas på fritids gratis under skoltiden. Ex: I Stugun är F-klass ledig på fredagar och har då rätt att vara på fritids gratis mellan kl 09.00-15.00. Behöver man utökad tid måste man ansöka om en fritidsplats och betala för det.


Lovfritids: Vad gäller lovfritids så har man tagit ett beslut i Kommunstyrelsen 2014-02-06 att man får ansöka om lovfritids inför varje lov. Platsen sägs upp i samband med att lovet är slut. Man blir även debiterad för en hel månad även om det bara gäller en vecka. Ex om man betalar enligt maxtaxan så blir det 908 SEK oavsett om man nyttjar endast tre dagar på ex sportlovet. Sträcker sig lovet över ett månadsskifte så räknar man en fyraveckorsperiod från den dag man börjar.


Den som har behov av lovfritids får själva ansöka i god tid inför loven.


Barnomsorg vid semester: Vid semester för t ex älgjakt, utlandsresa eller annat behov där det inte bedöms rimligt att den andra vårdnadshavaren ska behöva ta semester för att uppfylla kravet att förskola/fritids enbart gäller arbetstid + restid, får barnen vara på förskolan utifrån ordinarie närvarotid. Detta gäller även ensamstående vid enskild vårdnad. Gäller som mest fem semesterdagar/vårdnadshavare.


Gäller dock inte under sommarlovet/semesterperioden.


Har barnet (eller familjen) behov som gör att det behövs mer tid (t ex sjukdom) görs en särskild bedömning av förskolechef/rektor. Vistelsetiden förläggs i överenskommelse med förskolechefen/rektorn och ska syfta till att få kontinuitet för barnet.


Debitering och betalning

Avgiften för förskole- och fritidshemsomsorgen i Ragunda kommun debiteras för 12 månader.
Betalning av förskole-/fritidshems avgift sker under innevarande månad. Kontakt kommer att tas med berörd vid utebliven betalning. Betalas inte fakturan så kommer ärendet att gå till Inkasso.


Förskole-/fritidshemsplatsen upphör 30 dagar efter att ärendet lämnas till inkasso om betalning fortfarande uteblir.


Omregistrering

Till fritidshem sker 1/8 det år barnet fyller 6 år oberoende av var barnet har sin placering. Om inte förskoleplatsen sägs upp så går den automatiskt över till en fritidshemsplats.


Uppsägning av förskole- och fritidshemsplats

Platsen ska sägas upp två månader före frånträdet.


Avgift debiteras två månader från uppsägningsdatum.


Vistelsetid

= arbetstid/studietid + restid + ½ timme/dag för att lämna och hämta. Vid övrig platsansökan görs en behovsbedömning (se även ovan).


Fortbildning av personal

Minst 2 dagar/år har personalen fortbildningsdagar. Dessa dagar erbjuder vi reducerad omsorg med hjälp av vikarier. Föräldrarna ska informeras minst en månad i förväg.


Dokument
Uppdaterad 2017-12-18 av Lie Östborg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452