Ragunda kommuns logotyp

Avgifter och taxor

Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

Avgiftsbestämmelserna utgår från Riksdagens beslut 2001-11-14 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop 2000/01:149) samt KF 20012-06-19 §27


För personlig omsorg, vård och service tar kommunen ut en avgift. Den gäller dig som bor i egen (ordinär) bostad eller bor på äldreboende (särskilt boende).

Avgift

Du betalar avgift om du har beviljats hjälp i hemmet, särskilt boende, korttidsplats eller växelvård. Avgiften storlek gberor på hur mycket hjälp du behöver samt utifrån den inkomstberäkning som görs för varje enskild person. Taxan för hjälp i hemmet är indelat i tre nivåer samt en taxa för enbart matdistribution.

Du som bor på kommunens äldreboende har två avgifter:

  • Vård/omsorg/serviceavgift
  • Avgift för kost (i regel helpension)

Dessutom har du en hyreskostnad

Korttidsplats/växelvård/avlösning för anhöriga

På korttidsplatsen betalar du för vård/omsorg/service max 1780 SEK/månad
(59:50 SEK/dag) samt för mat (97:50 SEK/dag). En person som beviljats avlösning betalar endast matkostnaden.

Maxtaxa

Taxan för hemtjänst är indelad i tre nivåer samt en taxa för enbart matdistribution. Taxan för insatser i särskilt boende, korttidsplats och växelvård är den så kallade maxtaxan som för 2015 är 1 780 SEK. På korttidsplats och växelvård räknas avgiften per dag

Personliga behov — förbehållsbelopp

I avgiftsberäkning läggs ett nationellt fastställt minimibelopp in. Utöver det fastställda förbehållsbeloppet ska den enskilde förbehållas medel för faktisk bostadskostnad. Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet både höjas och sänkas.


Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster:

Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibelopp för 2015

För 2015 är minimibeloppet 5023 SEK/månad för ensamstående.För makar och sammanboende är det 4245 SEK/månad. Kommunen har ingen skyldighet att ersätta den enskilde om man inte "har kvar" pengar motsvarande förbehållsbeloppet

Kommunal hemsjukvård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen

För hemsjukvård utförd av kommunens legitimerade personal och/eller åtgärder som kommunens legitimerade personal delegerat till annan personal är avgiften 300 SEK/månad oavsett antal besök eller frekvens. Avgiften ingår i avgiftsberäkningen och den sk. maxtaxan som 2015 är 1780 SEK.

Frånvaro

I de fall personen är frånvarande och inte får några insatser minst 7 dagar under en kalendermånad reduceras avgiften med ett avdrag per dag från och med den 8:e frånvarodagen. Avgiften för mat reduceras från och med första hela frånvarodag. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse reduceras avgiften med ett avdrag per dag från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag.

Prövning av rätt till försörjningsstöd

I de fall avgiftsberäkningen visar att den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, har den enskilde möjlighet att få en individuell prövning om rätt till försörjningsstöd. Kontakta avgiftshandläggaren för ytterligare information.

Besvär (överklagan)

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär (16 kap 3 § Socialtjänstlagen). Instruktion finns på avgiftsbeslutets andra sida.


Uppdaterad 2015-06-29 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452