Ragunda kommuns logotyp

God man, förvaltare, förmyndare

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ha rätt att få hjälp med detta genom en god man eller förvaltare.

Bestämmelser om god man, förvaltare och förmyndare finns i föräldrabalken (FB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter överförmyndaren >>


God man

Det finns två typer av godmanskap, tillfälliga och varaktiga godmanskap.

Ett tillfälligt godmanskap, enligt 11 kap 1-3 §§ FB, kan behövas då en förmyndare inte kan utöva förmyndarskapet, eller om det uppstår rättstvist mellan föräldrar och barn. I dessa fall är det överförmyndaren som förordnar gode mannen.


Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, kan rätten besluta om anordnande av ett varaktigt godmanskap enligt 11 kap 4 § FB och förordna viss person till god man.


Förvaltarskap

För att anordna ett förvaltarskap krävs att grundförutsättningarna enligt FB 11 kan 4 § är uppfyllda, d v s att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, samt att den enskilde är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

I de flesta fall uppkommer fråga om förvaltarskap då ett godmanskap inte fungerar. Ibland kan det förekomma situationer då det är uppenbart att ett förvaltarskap är det enda alternativet.


Förvaltarbevis

Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Detta bevis kan ibland behövas när man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter. Det kan t ex gälla trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, utgivning av periodisk tidskrift och för den som ska bli advokat eller fastighetsmäklare.

Gör så här: 

Skaffa ett personbevis för förvaltarfrihetsbevis. 
Personbevis kan beställas från Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller via www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Skicka personbeviset till eller besök överförmyndaren för utfärdande av bevis.


Ställföreträdarskap för barn

Ett barn under 18 år är "underårigt" eller "omyndigt" och har därmed ingen rättshandlingsförmåga, d v s kan inte ingå rättsligt bindande handlingar. Barnet måste därför ha en ställföreträdare i vissa situationer.

Vårdnadshavare eller annan företrädare

I de flesta fall har föräldrarna denna funktion och företräder barnet dels som vårdnadshavare och dels som förmyndare. Finns ingen vårdnadshavare eller förmyndare skall rätten förordna sådana företrädare.

Ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga angelägenheter, omvårdnad, trygghet och god fostran. Förmyndaren skall förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

Uppdaterad 2018-03-13 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster