Vad gör kommunen?

I Ragunda kommun är det enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) som ansvarar för kommunens del av detta arbete.

När en person beviljas uppehållstillstånd avslutas Migrationsverkets ansvar för personens boende och försörjning. Det blir istället bosättningskommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen tar över för att lotsa personen vidare.

En kommun som tar emot en nyanländ person får ersättning från Migrationsverket för att stödja individen i dess etablering. Den som nyss kommit till Sverige behöver välkomnas och få hjälp att ordna bostad och uppehälle. Personen behöver lära sig språket och informeras om de rättigheter och skyldigheter som följer av att bo här.

Kommunens ansvar

Syftet med det ekonomiska stöd som Migrationsverket betalar ut är att kommunen ska kunna tillhandahålla:

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
  • utbildning i Svenska för invandrare (SFI)
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Kommunen erbjuder tolkstöd och vägleder i kontakten med exempelvis myndigheter, bank, hälsocentral, skola och barnomsorg. Vi arbetar samtidigt med att lyfta och samordna integrationsfrågor internt inom den kommunala verksamheten och främjar ideella initiativ i civilsamhället. Vi arbetar också för att tidigt vara ett stöd till individer i att matchas mot arbetsplatser för till exempel praktik.

Samhällsorientering

Varje kommun har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Arbetsförmedlingens roll

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för förberedande etableringsinsatser för nyanlända i kommunen. Arbetsförmedlingen upprättar individuella etableringsplaner där exempelvis svenska för invandrare (SFI), praktik, yrkesutbildning och instegsjobb kan ingå. Tillsammans med kommunens planerande, vägledande och arbetsförberedande insatser är målet att den som är nyanländ så snart som möjligt ska lära känna det svenska samhället och vår kommun, och rustas för att kunna komma ut i arbete.

Uppdaterad