Bygdemedel

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Enligt vattendomar betalar vattenföretagen in bygdemedel till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har till uppgift att förvalta pengarna. Bygdemedlen i Jämtlands län uppgår till drygt 30 miljoner kronor per år.

 I första hand ska bygdemedel användas som ersättning till de som har fått skador på egendom som en följd av vattenregleringen, exempelvis erosionsskador. Länsstyrelsen betalar ut pengar för detta efter beslut från Mark- och miljödomstolen.


De pengar som blir kvar efter ersättning av dessa direkta skador kan Länsstyrelsen bevilja som projektmedel för satsningar som är till allmän nytta i de berörda bygderna.

Satsningarna ska främja näringsliv, service eller på annat sätt vara till allmän nytta. Eftersom dessa bygdemedel är för allmänna ändamål kan endast organisationer stå som sökande. Typiska sökande är föreningar, men även kommuner och bolag kan söka bygdemedel. De som söker bygdemedel måste vara inregistrerade och ha ett organisationsnummer.


Exempel på sådant som det går att få bygdemedel till:

  • Reparationer eller investeringar i byggnader
  • Förbättringar av idrottsanläggningar
  • Markering av stigar och leder
  • Inköp av utrustning
  • Medfinansiering i EU-projekt


Exempel på sådant som det inte går att få bygdemedel till:

  • Driftskostnader/underhåll
  • Investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att de genomförts
  • Investeringar som kan orsaka det offentliga oförutsedda utgifter
  • Flyttbara tillgångar som till exempel bil, skoter och traktor går inte att söka stöd för


Ansökningar om bygdemedel för allmänna ändamål handläggs av Länsstyrelsen, och de berörda kommunerna är remissinstans.

Ansökningarna hanteras i ansökningsomgångar, för närvarande en gång per år med sista ansökningsdatum 31 oktober.


När sista ansökningsdag passerats sammanställer Länsstyrelsen de ansökningar som kommit in. Länsstyrelsen kontrollerar att ansökningarna är kompletta och begär in saknade eller förtydligande uppgifter om det behövs. Därefter skickar Länsstyrelsen ansökningarna till de berörda kommunerna på remiss med en begäran om yttrande till ansökningarna. Yttrandet visar hur kommunen vill att pengarna ska satsas i ansökningsomgången. När kommunerna lämnat yttrande fattar Länsstyrelsen beslut. För beviljade projekt gäller att Länsstyrelsen har hand om både utbetalning och uppföljning.

Ansökan E tjänst

Ansökan gör du här via Länsstyrelsens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Policy

Mer information om bygdemedel 

Bestämmelser om bygdeavgifter finns från och med 1999 i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).


Har du drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund Länk till annan webbplats., som beslutar i sådana ärenden.

Uppdaterad