Handlingsplan "Öka vår attraktivitet som bostadsort"

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - Enkelt att hitta en attraktiv bostad

Fortsätt och systematisera arbetet med att identifiera tomma hus och ägare intresserade av försäljning.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021

Finansiering: 250 tkr

Handlingsplan för delmål - En god kommunal service


Ta fram en reinvesteringsstrategi för kommunala fastigheter.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021- 2022

Finansiering: 350tkr

Samverka med grannkommuner för en effektiv kommunal service.

Ansvarig: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid för genomförande: start 2021, löpande

Finansiering:

Handlingsplan för delmål - En god tillgång till attraktiva upplevelser och evenemang

Ta fram en strategi för utveckling av upplevelser som utgår från både Ragundabornas och besökares perspektiv.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021- 2022

Finansiering: 50tkr

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad