Handlingsplan "Öka vår tillgänglighet inom kommunen och till omvärlden"

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - En näringslivsfrämjande transportinfrastruktur

Ett aktivt deltagande i det regionala utvecklingsarbetet för att säkerställa det lokala näringslivets intressen i den regionala och nationella transportplaneringen.

Ansvarig: kommunstyrelsen

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 5tkr

Handlingsplan för delmål - Förutsättningar för kollektivtrafikbaserad skol- och arbetspendling


Underlätta kollektivtrafiklösningar genom samhällsplaneringen och den lokala markanvändningen.

Ansvarig: samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-2023

Finansiering: ingår i översiktsplanearbetet


Handlingsplan för delmål - Goda möjligheter att nyttja digitala lösningar

Bygg ut fibernätet i hela kommunen.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-2025

Finansiering:

Genomför informationskampanjer till hushåll om vikten av att ansluta fastigheter till fibernätet.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering:

Utveckla kommunens e-tjänster riktade till företag.

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2022

Finansiering: 100tkr

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad