Handlingsplan "Stärka kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till vårt näringsliv"

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - En hög sysselsättning i det privata näringslivet

Följ upp näringslivsundersökningen från 2020.

Ansvarig: utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021

Finansiering: 10tkr

Handlingsplan för delmål - En bra matchning mellan gymnasieutbildningarna och det lokala näringslivets behov.


Identifiera bristyrken och få fler att utbilda sig inom dessa.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Prioriteras

Utökat samarbetet mellan det lokala näringslivet, gymnasieskolan och Lärcentrum.

Ansvarig:

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: ingår i ordinarie arbetsuppgifter. prioriteras

Främja en positiv inställning till entreprenörskap och företagande bland elever i gymnasieskolan och grundskolan.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Prioriteras

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad