Information serveringstillstånd

När behövs tillstånd?

Ett tillstånd behövs om servering av vin, starköl, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker sker mot ersättning. Det gäller även inom slutna sällskap.

Serveringstillstånd krävs inte för servering av privat karaktär som anordnas:
a) utan vinstintresse och
b) i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker och
c) vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
d) utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Exempel på detta kan vara bröllop, 50-årsfest eller jubileumsfest.

Vid försäljning eller servering av "folköl" behövs inget tillstånd, dock måste en anmälan göras.vEtt tillräckligt matutbud är också ett krav för att försäljning eller servering ska tillåtas.

Vad händer sedan?

När ansökan inkommit och ärendet utretts fattas beslut i kommunstyrelsens sociala utskott. Tillstånd ges när lagens och kommunens krav är uppfyllda. Hänsyn tas till sökandens och serveringsställets lämplighet samt till problem som serveringen kan leda till, ur alkoholpolitisk synvinkel.
Handläggningstiden från komplett ansökan till ett färdigt tillsvidaretillstånd är ca 8 veckor. Ett tillfälligt tillstånd ca 4 veckor.

Kom ihåg att ansöka i god tid!

Överklaga beslut

Om den som fått beslutet är missnöjd med det beslut sociala utskottet fattat, kan det överklagas skriftligen hos Förvaltningsrätten i Härnösand.

I överklagandet ska följande information finnas:
- vilket beslut som överklagas
- varför du/ni anser att beslutet är oriktigt, och ange också hur beslutet ska ändras
- vem som överklagar beslutet

Beslutet skall vara skriftligen undertecknat.
Överklagandet skickas till: Ragunda kommun, Box 150, 844 21  Hammarstrand.

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut. Vill du ha hjälp eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till tillståndsmyndigheten.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i  tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Tillsyn

Tillsyn behövs för att restaurangverksamheten i Sverige ska följa våra lagar och bestämmelser. Regeringen understryker att det är en viktig funktion. Kommunen har, tillsammans med Polismyndigheten, ansvar för den direkta tillsynen av restauranger, detaljhandel med, och servering av folköl samt kontroll av hur tobakslagen följs.

Allmänna bestämmelser

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden

  • 1. som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och
  • 2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tid (stadigvarande tillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt tillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Kryddning av spritdryck

Framställning av snaps på serverings- eller tillredningsställer ger tillståndshavaren möjlighet att erbjuda egna produkter. Det är avsett för framställning i liten skala. Rätten att framställa snaps är ett undantag från huvudregeln. Servering av snaps som är kryddad på serveringsstället är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang.​ Kryddning av spritdryck skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

Provsmakning

För provsmakning riktad till allmänheten som avses i 8 kap 6 § första stycket i alkohollagen ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten.​

Cateringverksamhet

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Personal

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten

Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Servering och detaljhandel med öl

Försäljning och servering av öl klass II får ske av den som har en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen, samt att försäljning av mat bedrivs i lokalen.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat.

Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap

Tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Med slutna sällskap avses sådana sammanslutningar/ grupper som är av relativt begränsad omfattning och som har en personkrets som i princip är känd på förhand.

Serveringstider

Normaltider för servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker är mellan kl. 11.00 och 01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. I kommunen medges serveringstillstånd längst till kl. 02.00.   

Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.  


Uppdaterad