Tobaksförsäljning

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar och innehåller bland annat en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror samt rökfria miljöer. Bestämmelserna i lagen avser tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och liknande produkter.

Från och med 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats.. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I och med nya lagen införs tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Det är även förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Den som äger eller förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet, till exempel genom skyltning. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning

För att sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är tillståndspliktig. Nyetableringar och ägarbyten omfattas också av tillståndsplikten. Tillstånden förenas med lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Försäljning av elektroniska cigaretter kräver en anmälan.

Du som före 1 juli 2019 anmält till kommunen att du säljer tobak får fortsätta försäljningen om du senast 1 november 2019 lämnat in en ansökan om tillstånd. Du får då fortsätta sälja tobak tills kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in tillståndsansökan senast 1 november 2019 får du inte fortsätta försäljningen.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan. Även den löpande tillsynen är avgiftsförenad.

Uppdaterad