Elevhälsan

Till elevhälsan kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd. Insatserna kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska eller psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

Elevhälsan i Ragunda kommun består av flera olika yrkesgrupper, som samarbetar med varandra och med skolans övriga personal.

I Elevhälsan ingår:

  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Specialpedagoger med olika kompetenser
  • Skolhälsovården med skolsköterskor och läkare

På alla skolor finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. Där diskuteras insatser för elever, som föräldrar och lärare lyft till teamet, med särskilda frågeställningar kring lärande och hälsa.

Ragunda kommuns Elevhälsa, dokumenterar i IT-stödet ProReNata.

Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hittar du här >>

Skolkurator

Skolkurator för eleverna i förskoleklass till årskurs nio och ingår i varje skolområdes elevhälsoteam.

Skolkurator finns för:

  • stödsamtal
  • värdegrundsarbete
  • förebyggande arbete
  • föräldrakontakt
  • konsultation/rådgivning

Skolkurator samarbetar också med skolornas trygghetsteam.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar på skolnivå (organisation), gruppnivå och individnivå för att främja inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen sitter också i EHT, arbetar med skolutveckling och är en kvalificerad samtalspartner för föräldrar och pedagoger.

Skolsköterska och skolläkare (Elevhälsans medicinska insats EMI)

Skolhälsovården ansvarar för elever i grundskolan mellan 6-16 års ålder. Vi övertar, efter förälders medgivande, BVC-journalen från regionen och fortsätter att följa barnets utveckling i enlighet med nationella riktlinjer.

Vi är elevernas företagshälsovård och vårt arbete omfattar hälsokontroller, enklare sjukvårdsinsatser och hälsoförebyggande arbete i grupper och enskilt.

Vaccination sker enligt nationella programmet som du kan läsa mer om hos folkhälsomyndigheten och sjukvårdsrådgivningen 1177.

Skolhälsovården bemannas med skolsköterskor och skolläkare. Vi arbetar under tystnadsplikt och har inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet.

Skolsköterskorna ingår i skolornas elevhälsoteam. Vår skolläkare når du via skolsköterskan.

Elevhälsans Kontaktuppgifter

Skolsköterska Hansåkerskolan, Kullstaskolan och Järåskolan 0695-76 10 35

Skolsköterska Anders-Olofskolan 0696-68 21 92

Kurator för alla kommunens skolor 0696-68 24 43

Specialpedagog Hansåkerskolan 0696-68 22 16, 0695-76 10 08

Specialpedagog Kullstaskolan 0695-76 10 08, 0696-68 21 33

Specialpedagog Anders-Olofskolan 0696-68 21 33, 0696-68 22 16

Specialpedagog Järåskolan 0696-68 12 20
Skolpsykolog kontaktas via rektor på respektive skola.

Studie- och yrkesvägledare 0696-68 20 23
Verksamhetschef Tommy Johannesson 0696-68 22 06

Uppdaterad