Årshjul förskolan

Varför ett årshjul?

Verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan reviderad 2016,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i denna står att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

 

Årshjulet är arbetslagens verktyg för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Det är också ett verktyg för att ge vårdnadshavare förutsättningar till en större inblick i förskolans verksamhet. Årshjulet är ett underlag för vår kvalitetsredovisning till huvudmannen.

Normer och värden

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheter. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder

Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010, s 10

 

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Stötta barnen i konflikthantering
 • Stimulera ömsesidig respekt i alla relationer
 • Kontinuerliga diskussioner i arbetslagen gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra
 • Kontinuerliga diskussioner med barn och vårdnadshavare gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra

Utveckling och lärande

Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar. Barn erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Barnen ska också utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Lpfö 98

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.


Lpfö 98 s. 6

Alla barn ska få ta del av kulturella aktiviteter i förskolan.
Ragundas kommunmål för förskolan 2016

 

Detta uppnår förskolorna genom att:

 • Utgå från barnens intressen i utformandet av förskolans miljö, temaarbeten och den dagliga verksamheten
 • Sätta ord på barnens lärande och därmed synliggöra ämnena som berörs i barnens lekar och aktiviteter
 • Göra utflykter till närliggande kulturella upplevelser
 • I enlighet med övriga skolformer i kommunen använda oss av Bornholmsmodellenlänk till annan webbplats

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Lpfö 98 s. 12

 

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom:

 • Barnens medverkan i demokratiska beslut
 • Möten/samlingar där barnens åsikter lyfts fram och tas tillvara
 • Att ge utrymme för barnen att själva välja aktiviteter inom ramen för verksamheten. Detta förutsätter att vi stöttar barnen i att utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö
 • Utvärdering, se Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Vardagliga samtal där pedagogerna aktivt tar del av barnens intressen och åsikter
 • Jämställdhetsarbete för att ge flickor och pojkar samma möjligheter, och lika stort utrymme i förskolan

Förskola och hem

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen är ansvarig för förskolans kvalitet samt att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs.

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Lpfö 98 s. 13

 

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Lpfö 98 s. 5

 

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom:

 • Att skapa en tillitsfull relation mellan förskolans pedagoger och barnens familjer genom att delge information om verksamheten på olika sätt, och ta tillvara deras synpunkter
 • Årlig enkät till vårdnadshavare
 • Erbjuda föräldrar förskoleråd minst en gång per läsår
 • Föräldramöten anordnas av respektive avdelning på höstterminen
 • Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per läsår, eller enligt vårdnadshavarens önskemål
 • Klagomålshantering

Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.
Lpfö 98 s. 13

 

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Barnen vid flera tillfällen under vårterminen får träffa förskollärarna i förskoleklasserna, både på sin förskola och på skolan
 • Hålla överlämningssamtal med förskollärarna i förskoleklassen, vilka ska vara godkända av barnens vårdnadshavare

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, d.v.s. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Lpfö 98 s. 14

 

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Dokumentera med hjälp av t.ex. teckningar, foton, citat, film och ljudupptagningar
 • Utvärdera, reflektera över, och analysera dokumentationen för att synliggöra lärandet och utveckla förskolans verksamhet
 • Synliggöra verksamheten för barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla som vistas i förskolan har rätt att känna sig trygga i en god miljö. Förskolan är enligt lag skyldig att upprätta en plan för hur detta säkerställs. Planen mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun upprättades i mars 2013. Den grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planen.

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.

Lpfö 98 s. 5

 

Barn i behov av särskilt stöd har särskilda rättigheter. För dem upprättas en individuell handlingsplan. Där förtydligas hur verksamheten ska utformas för att stötta det enskilda barnets utveckling och lärande.

Relaterade länkar

Dokument
Uppdaterad av Niclas Jarlås