Årshjul förskolan

Varför ett årshjul?

Verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan Lpfö18, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i denna står att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.


Årshjulet är arbetslagens verktyg för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Det är också ett verktyg för att ge vårdnadshavare förutsättningar till en större inblick i förskolans verksamhet. Årshjulet är ett underlag för vår kvalitetsredovisning till huvudmannen.

Normer och värden

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheter. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder

Läroplanen för förskolan Lpfö18, s 10


Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Stötta barnen i konflikthantering
 • Stimulera ömsesidig respekt i alla relationer
 • Kontinuerliga diskussioner i arbetslagen gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra
 • Kontinuerliga diskussioner med barn och vårdnadshavare gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helthet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Lpfö18, s 13

 

Detta uppnår förskolorna genom att:

 • Utgå från barnens intressen i utformandet av förskolans miljö, temaarbeten och den dagliga verksamheten
 • Sätta ord på barnens lärande och därmed synliggöra ämnena som berörs i barnens lekar och aktiviteter
 • Göra utflykter till närliggande kulturella upplevelser
 • I enlighet med övriga skolformer i kommunen använda oss av Bornholmsmodellen Länk till annan webbplats.

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Lpfö 18 s. 16


Detta uppnår förskolorna bl.a. genom:

 • Barnens medverkan i demokratiska beslut
 • Möten/samlingar där barnens åsikter lyfts fram och tas tillvara
 • Att ge utrymme för barnen att själva välja aktiviteter inom ramen för verksamheten. Detta förutsätter att vi stöttar barnen i att utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö
 • Utvärdering, se Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Vardagliga samtal där pedagogerna aktivt tar del av barnens intressen och åsikter
 • Jämställdhetsarbete för att ge flickor och pojkar samma möjligheter, och lika stort utrymme i förskolan

Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Lpfö18, s 17


Detta uppnår förskolorna bl.a. genom:

 • Att skapa en tillitsfull relation mellan förskolans pedagoger och barnens familjer genom att delge information om verksamheten på olika sätt, och ta tillvara deras synpunkter
 • Årlig enkät till vårdnadshavare
 • Erbjuda vårdnadshavare digitala träffar 3-4 gånger per läsår
 • Vårdnadshavarmöten anordnas av respektive förskola/avdelning på höstterminen
 • Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per läsår, eller enligt vårdnadshavarens önskemål
 • Klagomålshantering

Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Lpfö 18 s. 17


Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Barnen vid flera tillfällen under vårterminen får träffa lärarna i förskoleklasserna och på fritidshemmen, både på sin förskola och på skolan
 • Hålla överlämningssamtal med lärarna i förskoleklassen och på fritidshemmet, vilka ska vara godkända av barnens vårdnadshavare


Uppföljning, utvärdering och utveckling

Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling oc lärande.

Lpfö 18 s. 18


Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Dokumentera med hjälp av t.ex. teckningar, foton, citat, film och ljudupptagningar
 • Utvärdera, reflektera över, och analysera dokumentationen för att synliggöra lärandet och utveckla förskolans verksamhet
 • Synliggöra verksamheten för barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla som vistas i förskolan har rätt att känna sig trygga i en god miljö. Förskolan är enligt lag skyldig att upprätta en plan för hur detta säkerställs. Planen mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun revideras årligen. Den grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planen.

Planen finns på Ragundas hemsida.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303).

Skollagen 8 Kap, 9§


För barn i behov av särskilt stöd upprättas en individuell handlingsplan. Där förtydligas hur verksamheten ska utformas för att stötta det enskilda barnets utveckling och lärande.

Uppdaterad