Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Denna plan är framtagen av förskolornas utvecklingsgrupp 2013, senast reviderad nov 2021.

Planen grundar sig på förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö18) samt bestämmelser i skollagen (2010:800) kapitel 6, diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av de sju diskrimineringsgrunderna vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Förskolans läroplan säger också att förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till barnen.


Planen ska fungera som ett stöd i förskolornas systematiska arbete, och syftet är att personal, föräldrar/vårdnadshavare och barn tillsammans ska främja allas lika rättigheter, samt förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Detta stöd hjälper oss att tidigt upptäcka, reagera och vidta åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling.


Målet med arbetet är att ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, samt att barn, personal och föräldrar ska trivas, känna sig trygga och välkomna på förskolan. Förskolans vision är att Ragundas förskola är möjligheternas förskola som lyfter barn, personal och vårdnadshavare.

Rutiner

Under höstterminen inventerar varje avdelning sin barngrupp och skriver en nulägesanalys där avdelningens egna mål, metod samt mätmetod beskrivs i IST Lärande.


Innan föräldramötet i september skickas planen och nulägesanalysen till vårdnadshavarna så de är förberedda inför vårdnadshavarmötet där planen sedan gås igenom och revideras. Vårdnadshavare ombeds även att fortlöpande informera verksamheten om det som kommer till deras kännedom gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det är av största vikt att all personal reflekterar över vilken information som lämnas ut och på vilket sätt, samt hur denna påverkar barn och vårdnadshavare.


En gång i månaden går varje avdelning igenom sitt arbete och analyserar hur det har gått, vad som varit bra eller mindre bra samt diskuterar fortsatt arbete. Vårdnadshavarna uppdateras regelbundet om vårt arbete via IST samt samtal om det behövs. Vid terminens slut gör varje avdelning en utvärdering och skriver sedan nya mål om det behövs. Vårdnadshavarna får sedan ta del av detta, och har möjlighet att återkoppla vid behov.

Planen skall presenteras för all personal vid nyanställning. Personalen får sedan årlig information om planen mot diskriminering och kränkande behandling, i samband med att den revideras. Den ska finnas på förskolans hemsida och uppdateras vid revidering, samt diarieföras och arkiveras under hösten. Alla vårdnadshavare ska veta att planen finns samt var de hittar den.

Vid händelse av kränkning anmäls det i verktyget Draftit, där utredningar dokumenteras.


För att detta ska bli ett levande dokument i förskolan så är det viktigt att personalen i förskolan följer den tänkta arbetsgången, samt att förskolans utvecklinsgrupp inför varje läsår ser över dessa rutiner och samt denna övergripande text.

Vad är kränkande behandling i förskolan, och hur arbetar vi förebyggande?

Barn testar gränser, vilket är en del i deras utveckling och ibland är gränsen för vad som är utveckling och vad som är kränkningar svår att dra i förskolan. Kränkningar kan vara verbala, fysiska eller psykiska/sociala och vi drar gränsen när beteenden är på ett sådant sätt att barn bedöms fara illa, när konflikter inte går att lösa inom verksamhetens ramar eller när det på annat sätt framkommer att ett barn blivit kränkt. Vid dessa tillfällen görs en anmälan om diskriminering och kränkande behandling som går till rektor. Rektor beslutar om utredning och åtgärder ska ske, som då dokumenteras. Rapport till huvudmannen sker kontinuerligt.


Fysisk kränkning mellan barn kan vara att t.ex. ta saker från varandra, tränga sig före, knuffas, rivas och luggas eller att stå i vägen. Verbal kränkning mellan barn kan t.ex. vara att säga ”Du är dum”, ”Du är ful”, ”Du får inte komma på mitt kalas”, ”Du får inte vara med och leka”. Psykisk/social kränkning mellan barn kan t.ex. vara när barn talar illa eller ger negativa kommentarer, när flera barn undviker kontakt med ett barn, när några barn i gruppen inte får inbjudan till ett kalas, utfrysning eller när man känner sig tvingad att vara med på något som man egentligen inte vill. När sådana beteenden finns i barngruppen arbetar vi förebyggande genom att t.ex. samtala om och diskutera vår värdegrund, arbetar med värdegrunden på olika sätt, t.ex. genom rollspel, att alla vuxna är skyldiga att vara uppmärksamma på, och agera, i situationer där barns lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, samt att vi ser över den fysiska miljön och dess betydelse för verksamheten. All personal ska arbeta förebyggande genom att vara goda förebilder samt låta förskolans värdegrund genomsyra det dagliga arbetet. Det är också viktigt att utnyttja de vardagliga situationerna i verksamheten för att utveckla barns förmåga att samspela med varandra samt hantera och lösa konflikter. Det är viktigt att stötta och hjälpa barnen när de upplever, ser eller hör kränkningar. Alla barn ska bli tagna på allvar.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad