Skolskjutsar för barn i förskoleklass och grundskola

Skolskjutsar anordnas av kommunen som inför varje skolår undersöker vilka elever som har rätt till skolskjuts.

Kommunen planerar tillsammans med bland andra polisen och taxi de färdvägar som skolskjutsen ska åka samt på- och avstigningsplatser.

Möjligheten att få skolskjuts beror på ålder och avstånd till skolan.

 

Från och med höstterminen 2015 får alla barn och ungdomar busskort, inte bara de som behöver det för transporter till och från skolan. Läs mer om busskorten här>>

 

Elever som åker skolskjuts ska visa upp sitt busskort vid varje resa.
Att medta cykel på bussen kostar 50 kr.

Reglemente för skolskjutsar 

Avståndsregler för skolskjuts förskoleklass/grundskola

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden, där eleven är folkbokförd, till skolan överstiger:

Förskoleklass - åk 3 längre än 2 km
Åk 4 - 5 längre än 3 km
Åk 6 - 9 längre än 4 km

För elever som inte bor i anslutning till av- och påstigningsplatser för skolskjutsning gäller km-gränsen avståndet mellan hemmet och närmast anvisad påstigningsplats.
Kommunen anordnar ej skolskjuts till förskola. Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från förskolan.

Vårdnadshavares ansvar

  • För barn som inte beviljas skolskjuts på grund av avståndet till skolan ansvarar vårdnadshavare för att de kommer till och från skolan på ett säkert sätt.
  • För barn som beviljats skolskjuts (på grund av avståndet eller på grund av särskilda skäl) ansvarar vårdnadshavare för att de kommer till och från anvisad på- och avstigningsplats på ett säkert sätt. Vårdnadshavare har ansvaret för barnet på av- och påstigningsplatsen. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
  • Skolan ansvarar för att barnen kommer från och till av- och påstigningsplats vid skolan på ett säkert sätt.

Skolskjuts vid växelvis boende

Barn som växelvis bor hos sina föräldrar/vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen och att övriga kriterier för skolskjutsar är uppfyllda.

Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket samt har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna.

Väntetid

Upp till 15 minuter före första/sista lektionen betraktas som rasttid. Därutöver kan väntetiden innan och efter skolstart/skolslut inte helt undvikas men bör hållas på en rimlig nivå med en strävan att den ej överskrider 60 minuter.

Byte av busskort

Varje busskort har en identifikationskod. Förlorat busskort skall av skolan anmälas till Länstrafiken som då spärrar kortet.

Länstrafiken debiterar borttappade eller vårdslöst hanterade busskort med 125 kronor. Detta gäller samtliga barn/elever oavsett ålder.

Val av annan skola

Vårdnadshavare som väljer att deras barn ska gå i annan skola än den kommunen normalt placerat eleven i eller i fristående skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vårdnadshavare skall, vid skolbyte, i förväg informeras om dessa kosekvenser.

Särskilda skäl

Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet kan beviljas kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd. Behovet skall då styrkas av läkarintyg.

 

Vid olycksfall, som inträffat under skoltid eller fritid, kontaktar vårdnadshavaren gällande försäkringsbolag. Skolan ombesörjer skolskjuts efter godkännande från försäkringsbolaget.

Trafiksäkerhet

Om närmaste lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med hänsyn till barnets ålder kan kostnadsfri skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet. För mer information se bilaga "Trafikfarliga vägar" under dokument längst ned på denna sida.

Uppdaterad 2019-12-19 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster