Överklagande av skolskjutsbeslut

Beslut om skolskjuts fattas av Skolskjutssamordnare på delegation från Kommunstyrelsen. Om du anser att ett beslut om skolskjuts är felaktigt har du som berörd av beslutet rätt att få lämpligheten och lagligheten i beslutet prövat genom så kallat förvaltningsbesvär. Prövningen av överklagandet sker av Förvaltningsrätten.

Överklagandet måste vara skriftligt och du ska i överklagandet ange namn, personnummer, adress och telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. I överklagandet ska du också ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt, d v s vilka omständigheter du stödjer ditt överklagande på (se information nedan).


Vid prövningen får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som du har hänvisat till före klagotidens utgång.


Överklagandet måste vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ombud bör du även skicka med en fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda dig.


Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen på nedanstående adress. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.


OBS! Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men du ska skicka/lämna det till Barn- och utbildningsförvaltningen i Ragunda kommun.

Här hittar kan du läsa hur du överklagar

Datum

Ange datum.

Vem du överklagar till

Du skriver till ”Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314,871 27 Härnösand” men skickar din överklagan till ragunda.kommun@ragunda.se eller Ragunda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

 

Det kan tyckas konstigt att överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten men sedan skickas till Ragunda kommun. Anledningen är att kommunen först ska göra en bedömning om kommunen omprövar sitt beslut eller inte. På detta sätt finns möjlighet för kommunen att direkt ändra sitt beslut. Om kommunen inte omprövar beslutet utan håller fast vid sitt första beslut skickar kommunen vidare din överklagan till förvaltningsrätten.

Vem är det som överklagar

Skriv vem det är som överklagar (vem som är klagande). Skriv ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress. Glöm inte att skriva under din överklagan!

Vad gäller saken

Här skriver du vad du vill överklaga. Tala om vad du inte har fått. Exempel: ”Jag har fått avslag i min ansökan om skolskjuts”

Vilket beslut är det du överklagar

När du överklagar till Förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun (Ragunda kommun), kommunens beslut, datum för beslut och diarienummer. Sedan skriver du: Jag vill överklaga beslutet

Vad är det du vill

Skriv vad du vill ha – ”Jag yrkar på…”. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras.

Dina skäl

Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem.

Vad är förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är överklagan från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat där beslutet gått denne emot. Förvaltningsbesvär får endast göras av den person som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Om något är oklart kan ni kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen via kundcenter på telefon 0696-68 20 00

Uppdaterad