Avgifter och regler

Här hittar du information om vilka avgifter och allmänna bestämmelser som gäller för både förskola och fritidshem i Ragunda kommun.

Vi tillämpar Maxtaxa. Taxetak: 56 250 kronor/månad.

Avgiftsnivåer enligt Skolverket

Gällande fr.o.m. 1 januari 2024.

Avgifter för förskolebarn 1-3 år (1- 20 tim/v)

Barn nr 1: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 1 125 kr/mån
Barn nr 2: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift

Avgifter för förskolebarn 1-3 år (21-40 tim/v)

Barn nr 1: 3% av bruttoinkomsten - dock högst 1 688 kr/mån
Barn nr 2: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 1 125 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift

Avgifter för barn 3 år och äldre (16-40 tim/v)

Omregistrering sker fr o m 1/7 det år barnet fyller 3 år
Barn nr 1: 2% av bruttoinkomsten - dock högst 1 125 kr/mån
Barn nr 2: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn nr 4: Ingen avgift

Det barn som har mest tillsynsbehov/är yngst i familjen räknas som barn nr 1.

Debitering och betalning av avgift

Avgiften betalas månadsvis mot faktura under årets samtliga 12 månader och tas även ut under introduktionstiden. Fakturan avser innevarande månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från den dag som platsen är tillgänglig.

Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad och eventuella avvikelser justeras efterföljande månad. Avdrag för frånvaro görs ej.

Betalningspåminnelse utgår cirka tio dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift tillkommer med 60 kr per faktura. Om betalning av påminnelsefaktura ej skett inom utsatt tid skickas ärendet vidare till Profina/Inkasso och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura.

Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.

Avgiftspliktiga personer

Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehems­föräldrar. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas de som lever tillsammans i ett förhållande och är folkbokförda på samma adress.

I de fall barn har växelvis boende kan, efter särskild anmälan, avgift debiteras vårdnadshavarna var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget "tjänst" enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;

  • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • Pension (ej barnpension)
  • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast, via IST på Ragundas hemsida. Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter. Jämförelse med lämnade inkomstuppgifter kan göras mot Försäkringskassan.

Allmänna bestämmelser för förskola och fritidshem

Rätt till förskola/fritidshemsverksamhet

Rätt till förskola eller fritidshemsverksamhet i Ragunda kommun finns utifrån

  • vårdnadshavares förvärvsarbete
  • vårdnadshavares studier
  • barnets eget behov
  • arbetssökande
  • föräldraledig med syskon

Förskoleverksamhet för åldrarna 1-5 år

Förskoleverksamhet i form av förskola erbjuds till barn som fyllt ett år i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbets-/studietid samt restid till och från arbets-/studieplatsen. Introduktionsperioden beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av förskola. Avgift debiteras från första introduktions­dagen.

Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.00-18.00.

Vistelsetider

Barn 1-3 år med hemmavarande förälder, föräldraledig/arbetssökande, erbjuds 15 timmar/vecka från ett års ålder. Dessa timmar betalar föräldrarna för. Förläggningen av tiden är tisdag-torsdag kl 9-14. Undantagsfall kan beviljas efter överenskommelse med rektor på förskolan. Under sommarsemestrarna, då ordinarie personal är lediga och förskolorna sammanslagna är det önskvärt att barnen också är lediga.

Har du omsorgsbehov utöver dessa timmar, görs en särskild ansökan. Avgiften erläggs enligt förskolans maxtaxa.

Barn 1-3 år med föräldrar som arbetar eller studerar erbjuds halvtid (1-20 tim/v) eller heltid (21-40 tim/v) i förskolan från ett års ålder. Dessa timmar betalar föräldrarna för. Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Barnets vistelsetid ska stämma överens med avtalat schema. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma.

Barn 3-5 år har rätt till Allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Förläggningen av tiden är tisdag-torsdag kl 9-14. Undantagsfall kan beviljas efter överenskommelse med rektor på förskolan. Allmän förskola gäller under samma tid som skolans läsårstider d v s under samtliga skollov är barnen lediga.

Allmän förskola 15 timmar/vecka för 3- till 5-åringar är avgiftsfri

Alla 3-5-åringar har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri, vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats, och för de barn som har heltidsplats träder avgiftsreduceringen i kraft 1/7 det år barnet fyller 3 år.

Rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor. Vid omsorgsbehov utöver dessa timmar skall särskild ansökan göras och avgift erläggas enligt maxtaxans normer. De 3-5-åringar som är inskrivna i förskolan utifrån ett omsorgsbehov får en reducering av avgiften. Allmän förskola gäller under skolans läsårstider vilket innebär att barnen är lediga under samtliga skollov.

Barn 3-5 år heltidsplacering Barn 3-5 år som har mer än 15 timmar gäller följande: Alla 3-5 åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola och avgiften är då reducerad. Förläggningen av tiden är utifrån föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Om man exempelvis jobbar skift, jobb en vecka och ledig nästa, så har man rätt att ha sitt barn på allmän förskola 15 timmar den vecka man är ledig. Förläggningen av tiden den veckan är tisdag-torsdag kl 9-14. De överenskomna tiderna blir fasta och går inte att ändra på. Undantagsfall kan beviljas vid enstaka tillfällen och då efter överenskommelse med förskolan.

Barn i behov av särskilt stöd

För barn inskrivna på habilitering och/eller anpassad grundskola gäller följande avgiftsreducering:

15 timmar/vecka avgiftsfritt i % av det faktiska behovet.

Till exempel
Behovet är 35 timmar/vecka (-15 tim = 43% reducering)
Behovet är 40 timmar/vecka (-15 tim = 38% reducering)

Fritidshem barn 6 år -> har rätt till 10 timmar/vecka vid studier eller om man är arbetssökande. Denna tid betalar man för. Detta gäller max 2 timmar i anslutning till skoldagens slut. Detta gäller ej på skolloven.

Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma. Vid växelvis boende är regeln att barnet följer tidsschemat för den vårdnadshavare som har barnet boende hos sig.

 

Lovfritids

Vad gäller lovfritids så har man tagit ett beslut i Kommunstyrelsen 2014-02-06 att man får ansöka om lovfritids inför varje lov. Platsen sägs upp i samband med att lovet är slut. Man blir även debiterad för en hel månad även om det bara gäller en vecka. Ex om man betalar enligt maxtaxan så blir det 1 125 SEK oavsett om man nyttjar endast tre dagar på ex sportlovet. Sträcker sig lovet över ett månadsskifte så räknar man en fyraveckorsperiod från den dag man börjar. Den som har behov av lovfritids får själva ansöka i god tid inför loven, senast tre veckor innan.

Förskola vid semester

Vid semester för t ex älgjakt, utlandsresa eller annat behov där det inte bedöms rimligt att den andra vårdnadshavaren ska behöva ta semester för att uppfylla kravet att förskola/fritids enbart gäller arbetstid + restid, får barnen vara på förskolan utifrån ordinarie närvarotid. Detta gäller även ensamstående vid enskild vårdnad.

Gäller som mest fem semesterdagar/vårdnadshavare. Gäller dock inte under sommarlovet/semesterperioden.

Har barnet (eller familjen) behov som gör att det behövs mer tid (t ex sjukdom) görs en särskild bedömning av rektor utifrån skollagen, där vistelsetiden förläggs i överenskommelse och ska syfta till att få kontinuitet för barnet.

Omregistrering

Omregistrering till fritidshem sker 15/8 det år barnet fyller 6 år oberoende av var barnet har sin placering. Om man vill avsluta sin förskoleplacering tidigare, eller om man inte önskar fritidshemsplacering är uppsägningstiden två månader.

Pedagogiska planeringsdagar och fortbildning av personal

Minst 2 dagar/år har personalen fortbildningsdagar. Det innebär att i de fall föräldrar har ett omsorgsbehov dessa dagar kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller erbjudas verksamhet på annan förskola/fritidshem. Vårdnadshavare ska informeras minst en månad i förväg.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.