Läroplan och styrdokument

Ragunda kommuns förskolor har ett antal styrdokument och riktlinjer för vår verksamhet.

Läroplan för förskola

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Läroplan för förskolan - Skolverket Länk till annan webbplats.

Årshjul för förskolorna i Ragunda kommun

Årshjulet är arbetslagens verktyg för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Det är också ett verktyg för att ge vårdnadshavare förutsättningar till en större inblick i förskolans verksamhet. Årshjulet är ett underlag för vår kvalitetsredovisning till huvudmannen.

Årshjul

 • Januari - Planeringsdagar/studiedagar
 • Februari -
 • Mars - Utvecklingssamtal
 • April - Utvecklingssamtal och Vårdnadshavarenkät.
 • Maj - Analys av enkäter
 • Juni - Utvärdering och analys av terminen och kvalitetsredovisning.
 • Juli - semesterperioder
 • Augusti - Planeringsdagar/studiedagar
 • September - Vårdnadshavarmöte, plan mot diskriminering och kränkande behandling, redovisning av Vårdnadshavarenkät.
 • Oktober -
 • November - Revidering av planen mot diskriminering och kränkande behandling.
 • December - Utvärdering och analys av terminen.

Normer och värden

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheter.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Läroplanen för förskolan Lpfö18, sidan 10

Detta uppnår förskolorna bland annat genom att:

 • Stötta barnen i konflikthantering.
 • Stimulera ömsesidig respekt i alla relationer.
 • Kontinuerliga diskussioner i arbetslagen gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra.
 • Kontinuerliga diskussioner med barn och vårdnadshavare gällande normer och värden, samt hur vi behandlar varandra.

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helthet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Lpfö18, sidan 13

Detta uppnår förskolorna genom att:

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Lpfö 18 sidan 16

Detta uppnår förskolorna bland annat genom:

 • Barnens medverkan i demokratiska beslut
 • Möten/samlingar där barnens åsikter lyfts fram och tas tillvara
 • Att ge utrymme för barnen att själva välja aktiviteter inom ramen för verksamheten. Detta förutsätter att vi stöttar barnen i att utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö
 • Utvärdering, se Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Vardagliga samtal där pedagogerna aktivt tar del av barnens intressen och åsikter
 • Jämställdhetsarbete för att ge flickor och pojkar samma möjligheter, och lika stort utrymme i förskolan

Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Lpfö18, sidan 17

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom:

 • Att skapa en tillitsfull relation mellan förskolans pedagoger och barnens familjer genom att delge information om verksamheten på olika sätt, och ta tillvara deras synpunkter
 • Årlig enkät till vårdnadshavare
 • Erbjuda vårdnadshavare digitala träffar 3-4 gånger per läsår
 • Vårdnadshavarmöten anordnas av respektive förskola/avdelning på höstterminen
 • Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per läsår, eller enligt vårdnadshavarens önskemål
 • Klagomålshantering

Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Lpfö 18 sidan 17

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Barnen vid flera tillfällen under vårterminen får träffa lärarna i förskoleklasserna och på fritidshemmen, både på sin förskola och på skolan
 • Hålla överlämningssamtal med lärarna i förskoleklassen och på fritidshemmet, vilka ska vara godkända av barnens vårdnadshavare

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling oc lärande.

Lpfö 18 sidan 18

Detta uppnår förskolorna bl.a. genom att:

 • Dokumentera med hjälp av t.ex. teckningar, foton, citat, film och ljudupptagningar
 • Utvärdera, reflektera över, och analysera dokumentationen för att synliggöra lärandet och utveckla förskolans verksamhet
 • Synliggöra verksamheten för barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303).

Skollagen 8 Kap, 9§

För barn i behov av särskilt stöd upprättas en individuell handlingsplan. Där förtydligas hur verksamheten ska utformas för att stötta det enskilda barnets utveckling och lärande.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla som vistas i förskolan har rätt att känna sig trygga i en god miljö. Förskolan är enligt lag skyldig att upprätta en plan för hur detta säkerställs. Planen mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun revideras årligen. Den grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Denna plan är framtagen av förskolornas utvecklingsgrupp 2013, senast reviderad nov 2021.

Planen grundar sig på förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö18) samt bestämmelser i skollagen (2010:800) kapitel 6, diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av de sju diskrimineringsgrunderna vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Förskolans läroplan säger också att förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till barnen.

Planen som stöd

Planen ska fungera som ett stöd i förskolornas systematiska arbete, och syftet är att personal, föräldrar/vårdnadshavare och barn tillsammans ska främja allas lika rättigheter, samt förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Detta stöd hjälper oss att tidigt upptäcka, reagera och vidta åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling.

Mål

Målet med arbetet är att ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, samt att barn, personal och föräldrar ska trivas, känna sig trygga och välkomna på förskolan. Förskolans vision är att Ragundas förskola är möjligheternas förskola som lyfter barn, personal och vårdnadshavare.

Rutiner

Under höstterminen inventerar varje avdelning sin barngrupp och skriver en nulägesanalys där avdelningens egna mål, metod samt mätmetod beskrivs i IST Lärande.

Innan föräldramötet i september skickas planen och nulägesanalysen till vårdnadshavarna så de är förberedda inför vårdnadshavarmötet där planen sedan gås igenom och revideras. Vårdnadshavare ombeds även att fortlöpande informera verksamheten om det som kommer till deras kännedom gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det är av största vikt att all personal reflekterar över vilken information som lämnas ut och på vilket sätt, samt hur denna påverkar barn och vårdnadshavare.

En gång i månaden går varje avdelning igenom sitt arbete och analyserar hur det har gått, vad som varit bra eller mindre bra samt diskuterar fortsatt arbete. Vårdnadshavarna uppdateras regelbundet om vårt arbete via IST samt samtal om det behövs. Vid terminens slut gör varje avdelning en utvärdering och skriver sedan nya mål om det behövs. Vårdnadshavarna får sedan ta del av detta, och har möjlighet att återkoppla vid behov.

Planen skall presenteras för all personal vid nyanställning. Personalen får sedan årlig information om planen mot diskriminering och kränkande behandling, i samband med att den revideras. Den ska finnas på förskolans hemsida och uppdateras vid revidering, samt diarieföras och arkiveras under hösten. Alla vårdnadshavare ska veta att planen finns samt var de hittar den.

Vid händelse av kränkning anmäls det i verktyget Draftit, där utredningar dokumenteras.

För att detta ska bli ett levande dokument i förskolan så är det viktigt att personalen i förskolan följer den tänkta arbetsgången, samt att förskolans utvecklinsgrupp inför varje läsår ser över dessa rutiner och samt denna övergripande text.

Vad är kränkande behandling i förskolan och hur arbetar vi förebyggande?

Barn testar gränser, vilket är en del i deras utveckling och ibland är gränsen för vad som är utveckling och vad som är kränkningar svår att dra i förskolan.

Kränkningar kan vara verbala, fysiska eller psykiska/sociala och vi drar gränsen när beteenden är på ett sådant sätt att barn bedöms fara illa, när konflikter inte går att lösa inom verksamhetens ramar eller när det på annat sätt framkommer att ett barn blivit kränkt.

Vid dessa tillfällen görs en anmälan om diskriminering och kränkande behandling som går till rektor. Rektor beslutar om utredning och åtgärder ska ske, som då dokumenteras. Rapport till huvudmannen sker kontinuerligt.

Fysisk kränkning mellan barn kan vara att till exempel ta saker från varandra, tränga sig före, knuffas, rivas och luggas eller att stå i vägen.

Verbal kränkning mellan barn kan till exempel vara att säga ”Du är dum”, ”Du är ful”, ”Du får inte komma på mitt kalas”, ”Du får inte vara med och leka”.

Psykisk/social kränkning mellan barn kan till exempel vara när barn talar illa eller ger negativa kommentarer, när flera barn undviker kontakt med ett barn, när några barn i gruppen inte får inbjudan till ett kalas, utfrysning eller när man känner sig tvingad att vara med på något som man egentligen inte vill.

När sådana beteenden finns i barngruppen arbetar vi förebyggande genom att till exempelsamtala om och diskutera vår värdegrund, arbetar med värdegrunden på olika sätt, till exempel genom rollspel, att alla vuxna är skyldiga att vara uppmärksamma på, och agera, i situationer där barns lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, samt att vi ser över den fysiska miljön och dess betydelse för verksamheten.

All personal ska arbeta förebyggande genom att vara goda förebilder samt låta förskolans värdegrund genomsyra det dagliga arbetet. Det är också viktigt att utnyttja de vardagliga situationerna i verksamheten för att utveckla barns förmåga att samspela med varandra samt hantera och lösa konflikter. Det är viktigt att stötta och hjälpa barnen när de upplever, ser eller hör kränkningar. Alla barn ska bli tagna på allvar.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.