Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan mellan sex och tolv år.

Målsättningen är att vara ett komplement till hemmet och genom vår verksamhet ge såväl vila och avkoppling som stimulerande utmaningar, utifrån barnens enskilda behov.

Alla våra förskolor och fritidshem har nära till naturen som nyttjas flitigt som hjälp i barnens utveckling samt för lek och utflykter.

Taxa och regler för fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen, så kallad maxtaxa. Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kr.

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Hur beräkningen görs framgår av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Avgift

För varje elev på fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader per år. Faktura skickas i början av varje månad och ska vara betald den sista bankdagen i månaden. Avgiften debiteras från och med placeringsdagen och under uppsägningstiden som är 2 månader fr o m uppsägningsdagen.

Avgiften beräknas enligt maxtaxa. Avdrag för frånvaro görs inte.


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2% av bruttoinkomst

1 125kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kr

Fritidshem barn 6 -12 år-> har rätt till 10 timmar/vecka vid studier eller om man är arbetssökande. Denna tid betalar man för. Detta gäller max 2 timmar i anslutning till skoldagens slut. Detta gäller ej på skolloven.

Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma. Vid växelvis boende är regeln att barnet följer tidsschemat för den vårdnadshavare som har barnet boende hos sig.

Lovfritids

Vad gäller lovfritids har kommunstyrelsen tagit beslut (2014-02-06) om att vårdnadshavare får ansöka om lovfritids inför varje lov. Platsen sägs upp i samband med att lovet är slut.

Debitering sker för en hel månad och du betalar enligt maxtaxan oavsett om du nyttjar hela lovet eller enstaka dagar. Sträcker sig lovet över ett månadsskifte så räknas en fyraveckorsperiod från första lovdagen.

Den som har behov av lovfritids får själva ansöka i god tid inför loven, senast tre veckor innan.

Uppsägning av fritidshemsplats

Platsen ska sägas upp två månader före frånträdet. Avgift debiteras två månader från uppsägningsdatum.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.