Projekt

Ragunda Kulturskola driver många olika projekt. Några projekt driver vi också i samverkan med grundskolan i Ragunda kommun.

Pågående projekt

Just nu drivs inga projekt inom Kulturskolan.

Tidigare projekt

Läsåret 2016/2017 - 2019 "Digitalt musikskapande"

Ragunda Kulturskola sökte och fick medel från Kulturrådet för att utveckla det digitala skapandet för elever som deltar i Kulturskolans och grundskolans undervisning.

Projektet syftade till att hitta nya sätt att skapa och att musicera med digital teknik. Vi vill erbjuda ett musikskapande för alla där kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte spelar någon roll.

Skapande skola

Läsåret 2021/2022 arbetade vi med projektet "Nycirkus & Dans".

Läsåret 2019/2020 arbetade vi i samverkan med grundskolorna med projektet "Gränser". Projektet innebar att vi arbetade med olika konstnärliga uttryck med följande frågeställningar:

1. Gränser F-åk.3: Våra egna gränser. Är vår hudfärg en gräns? Är vår kropp en gräns? Kan alla göra det man vill?

2. Gränser åk.4-6 : Gränser som samhället har/inte har. Bestämmer kartgränser hur vi är? Olika lagar/olika gränser?

3. Gränser åk.7-9: Att gå över gränser. När är det bra/dåligt att passera gränser? Politiska gränser? Religösa gränser? Symboliska gränser? Gränslös?

Projekt "Röst, Rörelse, Rörlig bild"

Från och med hösten 2021 driver Kulturskolan projektet "Röst, Rörelse, Rörlig bild" i kommunens skolor. Detta har gjorts möjligt via Kulturskolebidraget från Statens kulturråd.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.