Avfallstaxa

Avgifterna i avfallstaxan är miljöstyrande för att uppmuntra miljövänlig avfallshantering som återanvändning och återvinning. Avgifterna ska finansiera de kostnader som uppstår för att kunna utföra det renhållningsansvar kommunen har inom avfallshanteringen.

Nya avfallstaxan from 2022-06-01 för kärltömning är uppdelad i grundavgift, behållaravgift och en tömningsavgift. Faktura för renhållning skickas ut varannan månad.

Hela avfallstaxan finner du här >>

Lokala avfallsföreskrifter >>

Avgifter

Grundavgift

Ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, registerhållning och årlig grovsopshämtning. I avgiften för en- och tvåbostadshus, fritidshus och flerbostadshus ingår fria besök på återvinningscentralen.

Permanentboende i en/tvåbostads hus, 544 kr/år

Fritidshus, 489kr/år

Verksamheter, 381kr/år

Lägenhetsavgift flerbostadshus, 381kr/lgh/år

Behållaravgift

Även kallad hämtningsavgift avser kostnader som uppstår för att få avfallet hämtat och transporteras såsom kostnader för inköp och underhåll av kärl. Går att välja med tillägg för gångavstånd, 1,5-10 meter och 10 meter och över.

Behållaravgift, tömning 14:e dag

140l matavfallskärl, 450 kr/år

190l restavfallskärl, 389 kr/år

370l restavfallskärl, 1205 kr/år

660l restavfallskärl, 2068 kr/år

Behållaravgift, tömning varje vecka

140l matavfallskärl, 761 kr/år

190l restavfallskärl, 703 kr/år

370l restavfallskärl 2296 kr/år

660l restavfallskärl 3823 kr/år

Tömningsavgift

Bekostar behandlingen av avfallet. Debiteras när sopkärlet registreras för tömning via ett datachip som sitter på kärlet. Ingen tömningsavgift på matavfallkärl då vi vill att man ställer fram kärlet för tömning varje gång sopbilen kommer förbi.

140l matavfallskärl 0 kr/lyft

190l restavfallskärl, 69 kr/lyft

370l restavfallskärl, 123 kr/lyft

660l restavfallskärl, 175 kr/lyft

Miljöavgift (vid val av ej sorterat)

Betalas av fastighetsinnehavaren som inte väljer hämtning av matavfall. Det är en avgift som styr mot en anpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Permanentboende i en/tvåbostads hus 1016 kr/år

Fritidshus 915 kr/år

Verksamheter 1016 kr/år

Lägenhetsavgift flerbostadshus 711 kr/år

Slamtömning och fettavskiljare

I avgiften ingår tömning,transport och behandling. Debiteras när din enskilda slambrunn blir tömd.

Avvattning av slamavskiljare upp till 5 m³, 1266kr/anläggning.

Heltömning av slamanläggning upp till 5 m³, 1465kr/anläggning.

Tillägg för större slamanläggning än 5 m³, 154 kr/m³

Exempel: abonnemang sortering matavfall, tömning var 14:e dag

Grundavgift permantentboende i villa, 544 kr/år

Behållaravgift matavfallkärl, 450 kr/år

Behållaravgift restavfallskärl 190l, 389 kr/år

Summa: 1383kr/år

Tillkommande tömningsavgift av restavfallskärl, 69kr/tömning

Exempel: abonnemang osorterat avfall, tömning var 14:e dag

Grundavgift permantentboende i villa, 544 kr/år

Behållaravgift restavfallskärl 190l, 389 kr/år

Miljöavgift permanentboende, 1016 kr/år

Summa: 1947kr/år

Tillkommande tömningsavgift av restavfallskärl 69 kr/tömning

Abonnemang för samfälligheter och liknande

Abonnenter med småhus där avfallshämtning lämpar sig bäst i gemensamma kärl från en gemensam plats istället för vid varje enskild fastighet. I behållaravgiften ingår tömningsavgift + matavfallskärl

Permanentboende

Grundavgift permanentboende 544 kr/år

Behållaravgift gemensamt kärl permanentboende 1251kr/år

Summa: 1795 kr/år

Fritidsboende

Grundavgift fritidsboende, 489kr/år

Behållaravgift gemensamt kärl fritidsboende, 1045kr/år

Summa: 1534kr/år

Delad avfallsbehållare

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter som är permanent- eller fritidsboende och som delar avfallsbehållare betalar varsin full grundavgift men delad avgift för kärl. Hushåll kan dela på ett 140 liter matavfallskärl och 190 liter kärl restavfallskärl.

Vid delning av kärl debiteras varje abonnent med 50% av avgiften för behållaren.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad