Slam - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som Kundcenter får om slamtömning. 

Kan jag inte välja vilken tid på året slambilen ska tömmas hos mig?

Svar:

Det billigaste sättet att få slamtömning är om du har schematömning. Vi kommer då och tömmer din tank eller brunn fastställda veckor under året, se tömningsmånader. Vill du ha tömning speciell tid som är utanför din tömningsmånad får du beställa en budad tömning
som då kostar extra.

Om jag inte använder mitt hus behöver jag då tömma min anläggning?

Svar:
Om ingen kommer att vistas i huset och inget slam kommer att uppkomma eller hämtas, kan man ansöka om uppehåll i hämtning av slam. Anmälan görs till Bygg- och miljönämnden på särskild blankett Pdf, 161 kB..

Slamavskiljaren ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Om jag använder mitt hus i låg grad hur ofta behöver jag då tömma min anläggning?

Svar:

Intervall för tömning finns fastställd i Ragunda kommuns Avfallsföreskrifter Öppnas i nytt fönster.. Följande intervall gäller i vår kommun.

  • Tömning av slam från slamavskiljare för permanentboende ska ske minst en gång per år.
  • För fritidsboende ska tömning ske minst vartannat år eller vart tredje år.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att säkerställa att tömning sker utefter behov. Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervaller.

Om bostaden nyttjas i låg grad och tömning kan ske med glesare intervall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall till Bygg och Miljönämnden via följande blankett Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster..

Vad gör jag om min anläggning är full av slam eller fett och tömning behöver genomföras omgående?

Svar:

Beställ extra tömning (inom 10 dagar) via vårt formulär via hemsidan.  Skicka ett mail till rehallningen@ragunda.se eller ring under telefontid 10-12: 0696-68 20 00

Akut slamtömning under kvällar och helger beställs via Revsunds transport AB, jourtelefon: 073-08 77 998.

Observera att extra och akuttömning innebär en högre avgift.

När kommer slambilen till mig?

Svar:

Den ordinarie slamtömningssäsongen är maj-november. Slambilen kör efter ett fast körschema, se tömningsmånader. I april månad innan tömningsperioden börjar, skickas ett aviseringsbrev ut till alla som kommer att få tömning.

I aviseringsbrevet får du information om vilken månad tömningen utförs i ditt område. Vi kan inte säga exakt när slambilen kommer till dig. Slambilen tömmer ungefär 20 brunnar per dag, men det kan naturligtvis variera beroende på avstånd mellan anläggningarna, väglag, väderlek, brunnarnas kondition etc.

Hur ska jag märka upp min slambrunn?

Svar:
Problem kan uppstå om det finns flera brunnar på fastigheten och de har olika tömningsintervall. Någon kanske ska tömmas varje år och andra endast på avrop (tank). I dessa fall är det bra om du förtydligar informationen. I vårt system har alla brunnar ett tjänstenummer. Du får gärna markera brunnen med detta nummer. Är brunnen svår att hitta kan du exempelvis markera den med en reflexpinne eller käpp med vimpel.

Om du kontaktar Kundcenter kan vi även lägga in en vägbeskrivning till din brunn som chauffören i bilen ser.

Om det finns risk att blanda ihop din brunn med närliggande fastigheters är det bra om du markerar din brunn med din adress eller fastighetsbeteckning.

Får jag låsa brunnslocket?

Svar:

Om du har behov av att låsa locket till din brunn på grund av ex småbarn rekommenderar vi att du använder ett kodlås. Du kan meddela Kundcenter vilken kod du har så lägger vi in det som ett meddelande till chauffören.

Ett alternativ är att ”låsa” locket med en buntband. Chauffören klipper då upp buntbandet och när tömningen är utförd kan du sätta dit ett nytt.

Om locket är låst med ett konventionellt lås, riskerar du att tömningen inte kunde utföras och du får beställa en extra tömning till högre kostnad.

Läs Boverkets handbok gällande barnsäkra brunnar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avisering Tunga lock?

Svar:

Tunga lock är ett stort arbetsmiljöproblem för personalen som hanterar flera tusen lock per år. Tunga lock ska därför fasas ut efter hand. Om ditt lock är för tungt får du ett brev med information om detta från kommunen. From 2018-03-01 kommer fastighetsägare med tunga lock att debiteras 400kr.

Större lock väger mycket och risken för arbetsskador är under dessa förhållanden överhängande. Arbetsmiljöverkets belastningsekonomiska gränser säger att en arbetstagare inte bör lyfta mer än 15-20 kg. Om locket kan skjutas ut åt sidan utan att lyftas accepteras en vikt på 40 kg. Locket bör vara försett med någon form av handtag. Locket ska även förses med någon form av låsanordning.

Tänk på att välja ett lätt lock av plast, glasfiber eller plåt redan från början om du anlägger en ny brunn eller byter ut ditt gamla lock.

Om du inte byter ut ditt tunga lock måste du beställa specialtömning. Observera att en sådan tömning kan bli dyr eftersom extra personal krävs.

Kan chauffören i slambilen ringa innan han kommer?

Svar:

Chauffören i bilen har ingen möjlighet att ringa innan han kommer. I de fall du vill ha en avtalad tid för din slamtömning för att du vill närvara kan du inte ligga på ordinarie lista utan ni får beställa en akut tömning via kundcenter.

Observera att akuttömning innebär en högre avgift.

Kan jag dela slambrunn med grannen?

Svar:

Ja. Vi kan lägga upp en delad brunn. Meddela oss vilka fastigheter eller hus som delar brunn. Fakturan skickas till ägaren av den fastighet där brunnen är fysiskt belägen. Ni som delar brunn får själva fördela kostnaden mellan er.

Hur vet jag att min slambrunn är tömd?

Svar:

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning, När brunnen är tömd markeras locket med en färgmarkering.

Varför är det vatten kvar i brunnen efter tömning?

Svar:

I Ragunda kommun töms flerkammarbrunnar med avvattningsfordon. Det innebär att när brunnen töms sugs hela brunnens innehåll upp i slambilen. I bilen sker därefter en avvattning dvs botten och flytslam separeras från vattnet som återförs i brunnen igen.  På Avloppsguidens hemsida kan du läsa om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Vad gör jag om jag fått ett meddelande från slambilen?

Svar:

Om slambilen av någon anledning inte kunde tömma din brunn meddelar chauffören dig om orsaken och du kommer får du ett brev med information om detta från kommunen.

Sedan måste du ringa och boka en ny tömning när problemet är åtgärdat. Anledningen till att brunnen inte töms kan tex vara:

  • att vägen inte var farbar utan måste grusas upp eller röjas från växtlighet.
  • hinder i vägen exempelvis en parkerad bil.
  • brunnen inte hittades utan måste markeras med flagga eller liknande.
  • låst lock

Om din brunn har hög nivå, är en tank eller är större än 4 kbm kan inte avvattningsteknik användas och en annan typ av slambil kommer inom ca 2 veckor och tömmer med konventionell teknik. En tömning utan avvattning är dyrare. Kontakta kommunen om du har frågor.

Vad betyder avvattning?

Svar:

Innehållet i slambrunnen avvattnats i slambilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. Där tillsätts ett bindmedel som gör att slammet tjocknar så pass att det går enkelt skilja på vatten och slam. Vattnet spolas tillbaka in i brunnen.

Vattnet innehåller bakterier som är bra för din brunn och genom att behålla dessa kommer processen i brunnen igång igen direkt efter tömning. Bakterierna tar skada av rengöringsmedel, tvättmedel och andra kemikalier så, för din egen och miljöns skull, var uppmärksam på vilka kemikalier du använder i hemmet.

Avvattning är fördelaktigare ur miljösynpunkt eftersom de leder till färre transporter till slamdeponierna.

Kan jag välja heltömning istället för avvattning?

Svar:

Vid ordinarie tömning används alltid avvattning om det är tekniskt möjligt. Om du av någon anledning vill ”tömma brunnen helt” måste du beställa en extra tömning. Att tömma brunnen helt kan vara nödvändigt om du exempelvis ska genomföra reparationsarbete. En tömning utan avvattning är dyrare.

Varför har jag fått debitering för extra slangutdrag på fakturan?

Svar:

Slambilen parkerar på ett fast underlag och drar slang ner i brunnen. Slangen är 20 meter och av slanglängden behövs några meter för att komma ner i brunnen. Om avståndet är längre kopplas extra slang på och du debiteras en kostnad per påkopplad 10-metersslang.

Slambilen väger ca 26 ton och är en lastbil med smala däck som är gjord för att köra på väg. Slambilen parkerar inte helst på gräsmattor eller där det är sankt eftersom det finns risk både för fastkörning och sönderkörning. Bilen kan inte stå där marken lutar eftersom tanken på bilen måste luta rätt för att avvattningsprocessen ska fungera.

Det är alltid chauffören som avgör hur nära brunnen han kan köra. Kan man inte tömma i sin ordinarie månad tex pga av sankmark får man beställa en extra tömning.

Uppdaterad