ASBEST

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Farligt avfall lämnas hos någon av kommunernas återvinningscentraler

Uppdaterad 2018-09-19 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet