ASBEST

Asbest är ett byggmaterial som är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Behandling

Asbest ska lämnas in på Återvinningcentralen i särskilda containrar.

Asbest ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Läs mer om bygg och rivningsavfall här:

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad