Bygglov

Det krävs oftast bygglov om du ska bygga nytt, göra en tillbyggnad eller göra någon annan ändring av en byggnad. Vissa typer av anläggningar kräver bygglov men också skyltar och ljusanordningar.

Bygg- och miljönämnden tar i sitt beslut hänsyn till byggnadens placering, utformning och omgivningspåverkan.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten, speciellt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om det under Bygglovsbefriade åtgärder.

Vid prövning av bygglov inom detaljplanelagt område prövas om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen och att det som byggs placeras och utformas på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Vid prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område görs även en lokaliseringsprövning. Det är en prövning om åtgärden överhuvudtaget är lämplig i området (kompletteringsåtgärder till en- och tvåbostadshus undantaget).

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen. Läs mer under Förhandsbesked.

Du kan behöva göra en anmälan när bygglov inte krävs. Läs mer under Bygganmälan.

När behöver jag bygglov

Det krävs bygglov för följande åtgärder:

 • nybyggnad (även flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats),
 • tillbyggnad d.v.s. en ändring som ökar en byggnads volym,
 • en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål,
 • att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt (gäller bara inom detaljplan),
 • vissa typer av anläggningar t.ex. murar, plank, parkeringsplatser, cisterner, upplag och materialgårdar,
 • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning (gäller bara inom detaljplan). Tillstånd kan krävas utanför detaljplan.

Hur söker jag bygglov

Ska du söka bygglov ska blanketten Ansökan om bygglov Pdf, 861 kB. fyllas i och skickas in tillsammans med följande handlingar:

 • Ritningar i form av fasadritning, planritning och sektionsritning. Ritningarna ska vara måttsatta och skalenliga.
 • Situationsplan över den plats där det är tänkt att byggas, samt åtgärden utritad, måttsatt och skalenlig.
 • Förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden).
 • Andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, exempelvis teknisk beskrivning, konstruktionsritningar och/eller brandskyddsbeskrivning.

Vad händer efter ansökan är inlämnad

Du tilldelas en handläggare för ditt ärende som granskar inkommande handlingar och begär komplettering om det krävs.

Handläggaren för ärendet beslutar på delegation eller förbereder ärendet till Bygg- och miljönämnden.

Beviljas bygglovet så innebär det dock inte att du direkt kan starta ditt bygge. Enligt plan- och bygglagen måste du först få ett startbesked från kommunen. I de flesta fall får du startbeskedet efter att ett tekniskt samråd hållits med kommunen. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet. I så fall hålls heller inget tekniskt samråd. Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

Arbetet får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Byggherren kan påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas. Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar bygglov.

Uppdaterad