Bygglov

För att få bygga, riva eller göra åtgärder på mark måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd enligt plan- och bygglagen lämnas av Bygg- och miljönämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygg- och miljönämnden tar i sitt beslut hänsyn till byggnadens placering och utformning och om den stör landskapsbilden eller grannar. Det krävs att byggnaden ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande.

Bygglov krävs för att

 • Bygga en ny byggnad
 • Göra en tillbyggnad om det handlar om åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett vilken riktning det sker — uppåt, nedåt eller åt sidan.
 • Att till exempel gräva en källare, inreda någon ytterligare bostad eller lokal, anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar) kräver också bygglov.

Det finns undantag från kravet på bygglov, exempelvis friggebodar, mindre byggnader med mera utanför samlad bebyggelse. För tillfällig användning av mark eller byggnad kan i vissa fall lämnas "bygglov för tillfällig åtgärd".

När det gäller ombyggnation ska dessa utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag betraktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Bygglov eller bygganmälan?

Information om bygglov och bygganmälan finns att hitta på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret arbetar för en god byggnadskultur inom både tätort och landsbygd.
Vi lämnar tillstånd i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) och till dem knutna speciallagar, samt lämnar råd och upplysningar till allmänhet, myndighet och organisationer i plan- och byggfrågor. Vi bevakar dessutom efterlevnaden av de obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) etc.

Ny plan -och bygglag

Den 2 maj 2011 började en ny enklare plan- och bygglag att gälla. Syftet med den nya lagen är att förenkla plan- och byggprocesserna och att skärpa kontrollen av byggandet.

Bland de viktigaste nyheterna i nya PBL märks följande: 

 • Miljö och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
 • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
 • Skyldighet att i bygglovet pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
 • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
 • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
 • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.

Det är nya regler för den eller de som varit verksamma som KA (kvalitetsansvarig). För att få arbeta som kontrollansvarig, som det nu heter, måste nuvarande KA ha skaffat sig utbildning i nya PBL. Endast de som certifierat sig som kontrollansvariga får ha den uppgiften.
Mot bakgrund av nya reglerna för bygglov och de nyinrättade startbeskeden kommer kraven att öka på att kompletta och riktigt utformade handlingar lämnas i samband med bygglovsansökan. 

Ansökan och anmälan om bygglov

För ny-, om- och tillbyggnad skall följande handlingar inges till Bygg- och miljönämnden för prövning:

 • Ansökan
 • Ritningar i skala 1:100 (1cm = 1m) samtliga fasader, planer, sektion. Se exempelPDF
 • Uppmätningsritning i skala 1:100 Befintlig byggnad, endast vid om- och tillbyggnad.
 • Situationsplan i skala 1:500 (1cm = 5m). Se exempelPDF

OBS!

Samtliga sidor av blanketterna måste skickas in för att ansökan ska godtas.

Uppdaterad av Lovisa Bertilsson