Bygganmälan eldstad

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal krävs en anmälan.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:

  • ändrade eldningsförhållanden eller rökgastemperaturer, eller
  • annan förändring av eldstadens funktion eller användningssätt.


Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.


Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal som normalt är anmälningspliktiga är följande:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.


Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan (glödskydd på golvet).
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.


Vid anmälan av eldstad krävs följande handlingar:

  • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd", ifylld och underskriven.
  • Prestandadeklaration
  • Kontrollplan

Om man ska göra en ändring av eldstaden, till exempel sätta in en kassett i tidigare öppen spis, så kan man istället för att lämna in ritningar, lämna in foton på den befintliga öppna spisen (där kassetten ska stå) samt på fasaden som visar var befintlig skorsten är belägen och hur hög den är.

Ärendets gång

När anmälan är komplett fattar handläggaren beslut om startbesked och du får installera eldstaden. Samråd med skorstensfejarmästaren rekommenderas innan arbetet påbörjas.

När installationen är klar ska den besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare.

Under brandskyddskontroll och sotning hittar du telefonnummer till Sollefteå sotningsdistrikt som utför kontroller i vår kommun.


När besiktning är gjord skickas kontrollplanen och godkänt protokoll till kommunen som utfärdar slutbesked. När du fått slutbesked får du börja använda kaminen.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad 2019-04-10 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet