Bygganmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Åtgärder som kräver bygganmälan

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:

 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver bygglov, se mer under rivning.
 • Ändring som berör en byggnads bärande konstruktion eller att byggnadens planlösning avsevärt påverkas.
 • Installation eller väsentliga ändringar av eldstäder, rökkanaler, ventilation, hissar samt vatten och avlopp.
 • Uppförande av ett komplementbyggnad/bostadshus om maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter (bruttoarea) av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Utöver ovan nämnda punkter kan anmälan även krävas för andra åtgärder. Är du osäker på om ditt projekt behöver en anmälan, hör av dig till Bygg- och miljökontoret.

Ärendets gång

När anmälan är komplett fattar handläggaren beslut om startbesked och du får påbörja åtgärden. När åtgärden är färdigställd skickas ifylld kontrollplan och kompletterande handlingar som fastställts i startbeskedet till kommunen som utfärdar slutbesked. När du fått slutbesked får åtgärden tas i bruk.

Vid anmälan ska följande handlingar lämnas in:

 • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd", ifylld och underskriven
 • Ritningar
 • Förslag till kontrollplan

Även andra handlingar kan vara aktuella att lämna in med ansökan beroende på den tilltänkta åtgärden, hör av dig till Bygg- och miljökontoret om du har funderingar.

Eldstäder och rökkanaler

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på åtgärder när anmälan krävs:

 • Ny braskamin/panna
 • Ny skorsten
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
 • Byte av eldstadsplan (glödskydd på golvet)
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Uppdaterad