Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns flera bygglovsbefriade åtgärder men det är viktigt att uppmärksamma vad som gäller. Befrielserna är oftast kopplade till om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplan och byggnadstyp. De flesta undantag gäller bara en- och tvåbostadshus.

Altan

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en altan utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, om inte dina grannar medger detta.
 • Får inte byggas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Altaner som inte omfattas av undantaget kräver inte automatiskt bygglov. Exempelvis krävs det oftast inte bygglov för en låg altan som sträcker sig längre ut än 3,6 meter från ett enbostadshus. Inte heller en altan som anordnas vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt kräver automatiskt bygglov. En bedömning måste göras i varje enskilt fall om altanen är en tillbyggnad eller en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov enligt huvudregeln.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvm. Friggebodens höjd får vara max 3 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad. Läs mer om friggebodar på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddad uteplats

Du behöver bygglov för murar och plank. Men för att bygga en skyddad uteplats med mur eller plank vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en skyddad uteplats utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att göra en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Skärmtak

På tomter med en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Skärmtaket får inte vara en fristående konstruktion. Läs mer om bygglovsbefriade skärmtak på Boverket Länk till annan webbplats..

Tillbyggnad

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Andra bygglovsbefriade åtgärder

Det finns fler bygglovsbefriade åtgärder, vilket går att läsa mer om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid ytterligare frågor så kontakta Bygg- och miljökontoret.

Uppdaterad