Förhandsbesked

Om du vill veta om det går att bebygga en fastighet där förutsättningarna är oklara kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av fastighet.

När är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked?

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan där förutsättningarna är oklara. Planerar du att bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område så lämpar sig förhandsbesked bra. Det är möjligt att söka bygglov direkt, men om förutsättningarna är oklara kan ett negativt besked bli kostsamt, då det krävs mer avancerade handlingar för en bygglovsansökan.

Ett beslut om förhandsbesked svarar på frågan om en viss åtgärd är genomförbar eller inte på en viss plats. Ett beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år. Inom denna tid måste du komma in med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet ska gälla.

Vad undersöks vid ett förhandsbesked?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Hur söker jag förhandsbesked?

Ska du söka förhandsbesked ska blanketten Ansökan om förhandsbesked  Pdf, 415.5 kB.fyllas i och skickas in tillsammans med följande handlingar:

  • Situationsplan över den plats där det är tänkt att byggas, där åtgärden är utritad, måttsatt och skalenlig. Samt tilltänkt infartsväg och eventuell avstyckning av tomt.
  • Beskrivning av projektet.

Uppdaterad