Rivning

Du kan i vissa fall behöva antingen ansöka om rivningslov eller skicka in rivningsanmälan till kommunen om du planerar en rivning.

När måste jag ansöka om rivningslov?

Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område som omfattas av en detaljplan måste du alltid ansöka om rivningslov.

Du kan även behöva ansöka om rivningslov i områden utanför detaljplanelagt område, om kommunen i områdesbestämmelserna ställt krav på rivningslov.

Du behöver inte söka rivningslov för byggnader eller delar av byggnader som man inte behöver söka bygglov för.

När måste jag skicka in anmälan om rivning och hur gör jag det?

Du måste skicka in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd om du ska riva en huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Vad får jag riva utan rivningslov eller anmälan?

Du behöver inte söka rivningslov eller anmäla om du vill riva:

  • Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus.
  • Ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanerat område och som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Vad ska jag skicka med i min ansökan/anmälan?

Vi ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan ska

du ska skicka in följande handlingar:

  • Blanketten anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd eller bygglovsansökan, blanketten ska vara komplett ifylld och undertecknad
  • Situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad
  • Förslag till kontrollplan

Hur länge gäller rivningslovet?

Ett rivningslov gäller i två år från beslutsdatumet. Om du inte påbörjat rivningen inom två år upphör beslutet att gälla. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutsdatumet.

Att tänka på

Om du utan lov river något som du egentligen hade behövt rivningslov för så gör du dig skyldig till överträdelser av plan- och bygglagen. Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om rivningen skett på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Tänk på att rivning ska utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden. Rivning ska också utföras selektivt, vilket innebär att man plockar ner byggnaden bit för bit och sorterar materialet.

Om rivningen medför speciella uppgifter, som till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning, kan du behöva anlita sakkunniga.

Uppdaterad