Staket, murar och plank

Ett vanligt staket eller stängsel kräver normalt inte bygglov. Ett plank eller en mur kan behöva bygglov beroende på var din fastighet ligger eller var på tomten du ska bygga planket eller muren.

En bedömning görs i varje enskilt fall av om åtgärden med tanke på konstruktion, utseende och placering kräver bygglov. Tänk på trafiksäkerheten, sikten får inte skymmas i utfarter mot gata eller i korsningar.
Observera att staket, plank och murar kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Läs mer under Strandskydd.

Staket

Ett normalhögt staket som det går att se igenom kräver inget bygglov. Riktvärden är att höjden ska vara maximalt 110 cm och att det ska vara minst 50 % genomsiktlighet, annars räknas det som ett plank och är bygglovspliktigt.

Plank

Plank kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan.
Med plank menas inhägnader som är högre än ett staket (110 cm) och har en genomsiktlighet som är mindre än 50 %. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort utav.

Murar

En mur eller stödmur som är högre än 50 cm kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan.
En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det ett marklov om tomten ligger inom detaljplan.

Undantag

För en- och tvåbostadshus och till dom tillhörande fristående uthus, garage och andra komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att bygga en skyddad uteplats med ett plank eller mur om följande uppfylls:

  • Uppförs inom 3,6 meter från huset,
  • Inte är högre än 1,8 meter och
  • Inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Om muren eller planket ska placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Uppdaterad