Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att ventilationssystemen kontrolleras.

Syftet med kontrollerna är att undersöka att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och på det sätt som är avsett. Läs mer om vad obligatorisk ventilationskontroll innebär på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är du som byggnadens ägare som är skyldig att se till att OVK utförs. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant.

Efter genomförd kontroll av ventilationssystemet får du ett protokoll med resultatet av funktionskontrollanten. Kontrollanten ska också skicka ett exemplar av protokollet till Bygg- och miljökontoret i Ragunda Kommun.

När ska en obligatorisk ventilationsskontroll, OVK, genomföras?

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med olika tidsintervaller beroende på ventilationssystem och hur lokalen används, se tabell nedan.

Byggnad och typ av ventilation och dess kontrollintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett
ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-
och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F-
och FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTXX-ventilation kräver endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

-

Ventilationstyper

S - Självdragsventilation

F - Frånluftsventilation

FX - Frånluftsventilation med värmeåtervinning

FT - Från- och tilluftsventilation

FTX - Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Vad undersöks vid en OVK?

Vid varje OVK kontrolleras det att ventialtionssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner finns lätt tillgängliga och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid återkommande OVK ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överrensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vad händer om en OVK inte genomförs i tid eller brister inte åtgärdas i tid?

Kommunens Bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK följs. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.

Uppdaterad