Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusklimat. Genom ventilationskontroll testas funktion och kvalitet på ventilationssystemen. Bra inomhusklimat ger friskare människor samt god drift-och energiekonomi.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gynnar inomhusmiljön. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där ventilationskontrollen spelar en viktig roll.


Målet är att alla byggnader där människor vistas ofta eller länge, ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontroll föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat.

Fem nyckelord förklarar OVK:s genomförande

  • Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.
  • Besiktningsman. Endast den som har riksbehörighet får utföra funktionskontrollen.
  • OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon skicka till kommunens bygg- och miljönämnd.
  • Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll och datum för kontrollen. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphus eller entré.
  • Bygg- och miljönämnden.  Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK följs och att besiktningsmän utför sitt arbete på rätt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Uppdaterad av Niclas Jarlås