Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Det en översiktlig plan som reglerar användningen av mark och vatten inom kommunen.

Den är inte rättsligt bindande utan är av vägledande karaktär och används av kommunala, regionala och centrala myndigheter vid beslut både i och utanför kommunen.
Översiktsplanen väger tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planprocess som garanterar samråd och insyn.

Översiktplanen ska

  • Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier för hur mark och vatten ska användas.
  • Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen.
  • Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och olika konkurrerande anspråk.
  • Redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och avvägas mot lokalintressen samt hur miljökvalitetsnormer ska beaktas.
  • Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och fastighetsbildning.
  • Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om kommunens mark- och miljöpolitik.

Kommunala översiktsplaner ska enligt plan- och bygglagen aktuallitetsprövas varje mandatperiod, anser kommunen då att planen är inaktuell så ska den revideras.
Ragunda kommuns första översiktsplan upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i kommunens planering.

Planen reviderades 2006 då den bland annat digitaliserades och kopplades till kommunens mål- och tillväxtprogram. Planen försågs även med riktlinjer för hantering av bygglov vid risk för höga flöden, ras- och skred m.m.


Ragunda kommun beslutade 2007 om att komplettera översiktsplanen med ett tillägg om vindkraft, Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. tillägget antogs i juni 2009.

I planprocessen läggs stor vikt vid att kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter inte påverkas negativt och att kommunmedborgarnas och olika näringars intressen bevakas.

Revision av översiktsplanen (grunddokumentet)

Kommunstyrelsen i Ragunda beslutade 2013-02-05 att kommunens översiktsplan är i behov av uppdatering och komplettering inom en rad områden.
Kommunens bygg- och miljönämnd fick med anledning av detta i uppdrag att utarbeta ett planprogram där nuvarande översiktsplans aktualitet utreds och efter att planprogrammet antagits ta fram en ny översiktplan i linje med programmet.

En lednings/arbetsgrupp har inrättat för projektet, gruppen består av fyra politiker två från vardera kommunstyrelsen respektive bygg- och miljönämnden. I gruppen ingår även stadsarkitekten liksom tjänstemän från både kommunstyrelse och bygg- och miljönämnden, projektet leds av chefen för Tekniska kontoret. Projektet beräknas pågå under minst två års tid.

För att kommunmedborgarnas ska kunna utöva sitt inflytande över processen så kommer arbetet att redovisas allt efter som. Det kommer även att finnas möjlighet att tycka till.

Under "Dokument" nedan till höger hittar du Ragundas översiktsplan samt tillägg och kartor.

Uppdaterad