Översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan, som ger en helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra myndigheter eller motsvarande.

Vad är en översiktsplan?

Det en översiktlig plan som reglerar användningen av mark och vatten inom kommunen.

Den är inte rättsligt bindande utan är av vägledande karaktär och används av kommunala, regionala och centrala myndigheter vid beslut både i och utanför kommunen.
Översiktsplanen väger tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planprocess som garanterar samråd och insyn.

Översiktplanen ska

 • Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier för hur mark och vatten ska användas.
 • Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen.
 • Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och olika konkurrerande anspråk.
 • Redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och avvägas mot lokalintressen samt hur miljökvalitetsnormer ska beaktas.
 • Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och fastighetsbildning.
 • Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om kommunens mark- och miljöpolitik.

Kommunala översiktsplaner ska enligt plan- och bygglagen aktuallitetsprövas varje mandatperiod, anser kommunen då att planen är inaktuell så ska den revideras.

I planprocessen läggs stor vikt vid att kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter inte påverkas negativt och att kommunmedborgarnas och olika näringars intressen bevakas.

Revidering av översiktsplan 2021-2022

Ragunda kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i samarbete med Metria.

Arbetet styrs och leds av en arbetsgrupp bestående av representanter från Metria, Bygg- och miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.

Vi har också två referensgrupper med:

 • Tjänstemän från samtliga förvaltningar
 • Politiker från styrande och opposition

Hur tar man fram en ny översiktsplan?

Arbetet med en översiktsplan har tre formella skeden:

 • Samråd − när kommunen samråder med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få synpunkter.
 • Utställning − när det justerade förslaget ställs ut, och nya synpunkter samlas in.
 • Antagande − då kommunfullmäktige slår fast översiktsplanen.

Eftersom planen både ska vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden samt andra ärenden är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell.

Ragunda kommuns nuvarande översiktsplan

Har du frågor?

Har du frågor om översiktsplanen? Kontakta oss gärna på: tekniska@ragunda.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad