Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas, var det kan byggas, därmed utvecklas och vilka områden som ska bevaras som exempelvis historiska byggnader.

En översiktsplan ska bidra till en god miljö för människor och bidra till en hållbar utveckling. Ragunda kommun har i arbetet med kommande översiktsplan bestämt sig för att ha ett tydligt fokus mot Agenda 2030.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan redovisar kommunens ställningstagande inom mark- och vattenområden. Det kan vara exempelvis vart kan det byggas, var kan det behövas nya områden för bostäder och verksamhetslokaler. Vart det finns det behov av nya gång- och cykelvägar, vilka områden som bör sparas för rekreation och friluftsliv. I en översiktsplan redovisas hur olika riksintressen ska tillgodoses och vilken hänsyn som bör tas till naturvärden, kulturhistoriska värden och klimatförändringar. En översiktsplan redovisar mark- och vattenanvändningen i hela kommunen och kan göras mer detaljerade i exempelvis kommunens tätorter. Kommunens ställningstagande redovisas dels i ett dokument som förklarar kommunens ställningstagande i olika frågor och som tillsammans med olika kartor skapar en helhet.

Översiktplanen ska

 • Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier för hur mark och vatten ska användas.
 • Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen.
 • Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och olika konkurrerande anspråk.
 • Redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och avvägas mot lokalintressen samt hur miljökvalitetsnormer ska beaktas.
 • Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och fastighetsbildning.
 • Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om kommunens mark- och miljöpolitik.

Kommunala översiktsplaner ska enligt plan- och bygglagen aktuallitetsprövas varje mandatperiod, anser kommunen då att planen är inaktuell så ska den revideras.

I planprocessen läggs stor vikt vid att kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter inte påverkas negativt och att kommunmedborgarnas och olika näringars intressen bevakas.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Här kan du läsa mer om de Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen

Regeringskansliet (2021) anger Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Grundläggande för genomförandet av Agenda 2030 är ett brett ägarskap bland alla aktörer i samhället.

Här kan du läsa mer om Regeringens arbete med Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommuners grunduppdrag ingår samhällsplanering som direkt eller indirekt bedöms kunna omsättas i praktisk handling av Agenda 2030 på lokal nivå. Översiktsplanen ses i detta sammanhang vara ett lämpligt strategiskt dokument för hur en kommun integrerar Agenda 2030 på lokal nivå.

Ragunda kommun deltar också i Glokala Sverige, vilket är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Hur tar man fram en ny översiktsplan?

Arbetet med framtagande av en översiktsplan är omfattande och tar oftast flera år från initierande till en antagen översiktsplan. Det är mycket material som ska samlas in, analyseras och kommunens ställningstagande i olika frågor ska arbetas fram. Detta görs tillsammans med kommunens verksamheter, politiker och invånare med mera, som slutligen ska leda fram till en ny översiktsplan med kommunens ställningstaganden och viljeinriktning för framtiden.

Nedan förklaras de olika stegen kortfattat:

Initierande

Det vanligaste sättet att starta arbetet med en översiktsplan är genom en aktualitets prövning som beslutats politiskt. Då beslutar politiken om kommunen ska starta arbetet med en ny översiktsplan eller ändring eller ett tillägg. Från och med hösten 2022 kommer detta ske genom upprättande av en planeringsstrategi som redovisar om eller vilka delar av en översiktsplanen som är inaktuell.

I den här fasen samlas material in och dialog tas med både kommunala verksamheter, politiker och invånare i kommunen med mera. Olika ställningstagande och viljeinriktningar arbetas fram och som sedan presenteras i samband med samrådet. Denna del i processen med framtagandet av en översiktsplan är omfattande och lång, men är också viktig för att få till en bra helhet för kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Samråd

Kommunen presenterar ett förslag till en ny översiktsplan som samråds med myndigheter, invånare, företagare, föreningar med flera för att få in synpunkter på förslaget. Medborgardialoger genomförs. Översiktsplanen är ute på samråd i två månader.

Granskning

Efter att översiktsplanen varit ute för samråd och kommunen justerat och gjort ändringar utifrån de synpunkter som inkommit ska kommunen skicka ut planen på granskning. Översiktsplanen ska vara ute på granskning i minst två månader.

Antagande

Efter att granskning genomfört och översiktsplanen justerats och ändrats utifrån inkomna synpunkter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige i kommunen.

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan. Den 1 april 2020 trädde nya regler i kraft gällande översiktsplanering, som bland annat ökade kravet på kommunerna att ha en aktuell översiktsplan. Det innebär att kommunen senast två år efter ett ordinarieval med start 2022, ska ha tagit fram en planeringsstrategi. Genom denna regeländring kommer översiktsplanen att kunna hållas aktuell och ha en löpande planeringsprocess där uppföljning blir viktig.

I en planeringsstrategi ska kommunen redovisa hur aktuell översiktsplanen är och hur kommunen tänker att det fortsatt arbetet med översiktsplanen ska fortlöpa. Kommunen kan välja att ändra ett delområde som har ett stort behov av ändring till att göra tillägg till översiktsplanen för en fråga som inte anses vara tillräckligt behandlad i samband med framtagandet av översiktsplanen.

Läget med översiktsplanen hösten 2022

Ragunda kommun har nu kommit en bra bit i arbetet med kommande översiktsplan Ragunda 2050 i samarbete med Metria.

Arbetet styrs och leds av en arbetsgrupp bestående av representanter från Metria, Bygg- och miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.

Vi har också två referensgrupper med:

 • Tjänstemän från samtliga förvaltningar
 • Politiker från styrande och opposition

Det har genomförts flera dialoger med bland annat vägföreningar, barn och unga vid kommunens grundskolor, tidiga medborgardialoger och en företagsträff.

Kommunens tjänstemän och politiker arbetar tillsammans med Metria med att färdigställa ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Ett samrådsförslag till ny översiktsplan planeras vara färdig i februari nästa år och sedan godkännas på kommunfullmäktige i april.

Därefter kommer översiktsplanen vara ute på samråd under två månader och finnas tillgänglig för intresserade att läsa och komma med synpunkter. Det kommer också genomföras medborgardialoger.

Översiktsplanen kommer finnas tillgänglig att läsa i både PDF och genom en digital plattform.

Efter genomfört samråd kommer Metria i samarbete med kommunens tjänstemän att sammanställa och göra eventuella justering av förslag till ny översiktsplan innan den åter skickas till kommunfullmäktige för beslut om granskning. Översiktsplanen planeras antas under andra halvan av 2024.

Resultat tidig medborgardialog och företagsträff

Ragunda kommun har under våren 2022 bjudit in invånare i kommunen till en tidig dialog.

Här hittar du resultatet och en sammanställning av de tidiga dialogmötena som genomfördes i Stugun, Hammarstrand och Bispgården samt för företagare:

Resultat tidig dialog

Ragunda kommuns nuvarande översiktsplan

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad