Resultat tidig dialog

Under våren 2022 genomförde Ragunda i samarbete med Metria en tidig medborgardialog i kommunens tre tätorter Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Det genomfördes också en träff tillsammans med företagare i kommunen.

Syfte

Syftet med medborgardialogen var att få in medborgarnas och företagens synpunkter kring hur kommunen ska utvecklas och vad som saknas och vad som behövs för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och vara en bra att kommun att bo och arbeta i.

Här finns en sammanställning av de svar vi fick på medborgardialogerna som genomfördes på orterna Stugun, Hammarstrand och Bispgården.

Vilka områden används för idrottsaktiviteter? Är det någon skillnad mellan sommar respektive vinter?

Stugun: Jannebacken, skidspår Stugun, skidspår Bomsund och Mörtsjön. Stuguberget. Nissearenan. Överammer skidspår och fotbollsplan. Skoterleder. Vandringsleder från Hembygdsgården runt Stuguberget. Motorgården, crossbana. Utegym, boulebana Strandvägen. Jakt och fiske Knåsen. Gamla slalombacken (pulkabacken) i Borgvattnet

Hammarstrand: Skidspår Hammarstrand, Högforsen Bispgården. Slalombackar, skoterspåren Pålgård, Ragunda. Vandringsleder. Kälagåtte, kanotleder. Skidbacke Bispgården, Hammarstrand och Stugun. Längdskidspår i Österåsen/Västeråsen utanför Bispgården. Skoterspår. Ridstigar, Kullsta mot crossbana (Kullsta fäbodar). Högforsen. Isen på Ammerån, skoter, skidor.

Bispgården: Skidspåren. Fotbollsplanen. Lilla Edset. Aktivitetsparken. Slalombacken. Hockeyrinken. 8 kilometer förbi Geråbadet (ansluter 2,5 km) 3 stycken stigar ingår i projektet, Byfallet/Byforsen – saknar vindskydd. Spårutgång Forshallen (löpning) cirka 8 kilometer outnyttjat.

Finns det områden som används för spontanidrott/led i tätorten, ute i byarna?

Stugun: Köttsjön badplatser, cykelstigar och cykel och promenad runt Mellansjön. Skogen i allmänhet. Fotbollsplanen Solbacken. Turistinformationen, lekpark + vindskyddet på andra sidan bron. Nissekojan och Nisseareanan. Pulkabacken vid Hembygdsgården. Vandringsleder. Badplatsen i Borgsjön, Köttsjön, Fullsjön och Ammerån. Badplats i Bomsund, Sittån går igenom. Badplats i Strömsnäs vid vindskyddet. Fotbollsplan Anders Nilssonsväg och Pilgrimsvägen. Anlägget. Lekplats Orrvägen. Boulebana Mårdsjön. Fotbollsplanen vid Höggården Höglunda. Skogsområde vid skolan. Lekpark vid Solvägen. Skogen i allmänhet.

Hammarstrand: Utegym Krokvåg, Högforsen. Parker i tätbebyggd miljö. Hängbron att vandra till. Byföreningarna aktiviteter, skidspår, motionsspår.

Bispgården: Grönområden vid paviljongen. Skolskogen Järå. Lsttjärnarna ansluter stigar, ledprojekt.

Finns det byggnader, platser som används för olika kulturella aktiviteter?

Stugun: Nornan Stugun. Hembygdsgården i Stugun. Jannebodarna. Strömsnäs föreningshus. Bomsund föreningshus. Föreningshus i Köttsjön. Höggården. Ängegård Mårdsjön. Kyrkorna. Hembygdsgården. Gamla skolan i Bomsund. Kring Mårdsjön finns många fornlämningar och boplatser. Spökprästgården. Väst i buan, Fullsjön (gammal fäbod). Gamla spelplatsen för Västraffentjuven. Eriksbergs festplats i Borgvattnet. Hela området från Ammerån till gränsen mot Ångermanland är vinterbetsland för renarna. Vandringsled i byn Skyttmon med deras stora hus. Kapellet i Köttsjön + begravningsplats. Alla fina jaktområden är ett kulturarv!. Skogen mellan Eriksberg och Stugun används för berättarkvällar med anknytning till Stugun och skogens historia och kulturarv. Ett antal bryggstugor med tunnbrödugnar i alla byar.

Hammarstrand: Thailändska paviljongen. Döda fallet. Hängbron. Ragunda gamla kyrka. Föreningshus. Gisselgårdsskolan. Läkarvillan. Tingshuset. Kraftverket Skyttmon. Kullsta fäbodar. Plassen, 1850. Byggnad i Skyttmon är gamla skolan, bygdegården fungerar bra för tillfället. Grusören, badplats Ammer.

Bispgården: Byahuset i Utanede. Hembygdsgården. Sockenstugan. Texas. Sömergården. Lilla bagarstugan (Järå oktob). Museet Älggårdsberget. Meåfallet. Hängbron. Arboretum vid Älggårdsberget. Edet. Annedal ”källa” Jöns-Bengt. Historisk utsiktsplats med en getryggsnipa, Kung Chulalongkorn var där 19/7 1897. Oskar ll var där 1894. GA Järåbron. Gerålund. Prästfäbodarna - skoter + bilväg. Lötarna - lite kvar. Skjutshåll - Utanede – Gammelväga. Gammelgrustag järnvägen. Kohuldas - Mötes/samlingslokal (ägare Kyrkslättens byförening). Gisselgårds skola - Kulturellt värde. Under 40 års tid fungerat som samlingslokal för kyrkslättens byförening. 

Finns det byggnader, gårdar som är särskilt viktiga ur en historisk synvinkel? Som förklarar bygdens utveckling historiskt

Stugun: Alla. Änge Gård i Mårdsjön, Ålderdomshem, Mejeri (Paulus Wikström). "Backen" Frälsningsarmén Mårdsjön. Hembygdsföreningen skapa vandringsleder går igenom viktiga kulturhistoriska platser & gårdar. Gårdsperson historia på skyltar & på appar med fotografier, historiska som nutida. Badhuset Mårdsjön. Gårdarna i Skyttmon. Kyrkan i Borgvattnet. Prästgården i Borgvattnet. Kapellet i Köttsjön. Norrland inn Borgvattnet f.d. Borggården + nya prästgården. Begravningsplats Köttsjön (finns kapell, gamla skolan). Gammal jordkällare (Borgsjön 1:155) finns grunder efter hus, se Fornsök. Kvarn och såg inloppet till Borgvattnet. Färjestaden (själastuga, spelhus). Gamla odling (Rissna korsningen) myrodling. Stuguns gamla kyrka. Önskebrun bortanför Trefaldighetskälla. Nornan. Pilgrimsleden – Rissnavägen. Vandringsleder (Älvleder, Vågenleden, Stuguleden och Byleden). Pilgrimsleden upp till masten. Trappen (Bomsund). Flotten, Mårdsjön. Lidhöjden kulturlämning. Trefaldighetskälla i Dalbo. Färjesundet Bomsund – Strånäset. Gamla skolan Bomsund.

Hammarstrand: Högforsen, Skolskogen, Kullsta. Kraftverken. Gisselgårdsskolan. Husen i Skyttmon. Pålgården. Tingssalen. Kullsta gamla skola. Gamla kraftverk Ammerån, Skyttmon. Hedvidslund. Kullsta fäbodar. Vildhussenhuset. Hoo, Bodernen. Elimkapellet Ammer. Ammerågården.

Bispgården: Hembygdsgården. Kyrkan. Järåskolan. Industriområdet i Bispgården. Älggårdsberget. Lötan – Amerika. Baracken Mårdsjön. Gränsrösen i Döda fallet - Ragunda och Fors socken, i väster om Döda fallet troligen 1300 - tal 2x2 meter. Flottningskista i Indalsälven, Bispgården. Åsbodarna (hyr ut idag). Annedal. Soldattorpet ovan Lötarna. Plassen - gammal marknadsplats. Pålgårds by (Kyrkslätten). Gammal by med höga kulturella värden. I byn finns bl.a. gamla kyrkan, spår av gamla bosättningar, fossila åkrar, arkeologiska fynd har gjorts i bl.a. åkrar, en mängd hus med högt kulturellt värde bl.b. tingshus, post, affärer, kruthållare, ett antal stenbrott varav ett större. Colldénstorpet. Ruiner av Knekttorp. Fäbodvallar. A Johannesbodarna. B Musbodarna. C Överbodarna. D Skogsbodarna. E Nybodarna. F Gammelbodarna. G Flakåsbodarna. H Halbodarna. I Gisselgårdsbodarna. J Språtaberget. Ett flertal av dessa används kontinuerligt alla tider på året. Bl.a. Musbodarna, Skogsbodarna, Gammelbodarna och Flakåsbodarna. Fångstgropssystem. Historisk kyrkoplats Fors första kyrka från cirka 1200. Finns omnämnd på 1600-talet låg vid Älgårdsberget där det ligger idag vid korsningen Pilgrims mot Trondheim och korsningen ridstigen mot graninge 

Finns det tätortsnära/ bynära skogsområden som är särskilt viktiga att bevara?

Stugun: I området mellan Dalbo, Eriksberg, Middagsberget finns det spår av pilgrimsleden. Finns det ens oviktiga skogsområden i Ragunda kommun…? Skogen vid Hansåkerskolan & Skogsgläntan ner mot Hembygdsgården. Promenadstråk Indalsälven. Mörtsjön. Omkring Jannebodarna och Stuguberget. Allt ovansidan byn och promenadstråk runt Anlägget (älven). Byarna ligger i skogen och alla är värda att bevaras. Promenadstråk Bomsund.

Hammarstrand: Isgrottan utanför Ragunda stationssamhälle. Skolskogen, Kullsta. Pålgård (Hembygdsföreningen). Pilgrimsleden Sundsvall – Pålgård ansluter till ST Olovsleden i Pilgrimsstad. Skoterled Ingo – Hotell Hammarstrand.

Bispgården: Skolskogen Järå. Niporna vid Nipängen (behöver märkas bättre). Området vid Östervåg. Svarthålsforsen. Vindskyddet. Vindskydd längs med Indalsälven Stadforsen - Hölle, Sörsia. Pilgrimsleden. Båtplats, fiske, upplevelse, utveckla sträckan Svarthålet – Hammarstrand. Fångstgropssystem. Dödisgrop inne på Skogskapellet. Snödberget Brandområde (2018) Tilltänkt naturreservat. Till stor del bestående av impediment, kalberg, i området finns bestånd med 500 år gamla tallar. Kastblock finns vilket är en lämning från istiden. Halån. Många lämningar efter timmerflottning. Bl.a. stenmurar, fördämningar. Fina lekplatser för harr tex vid Halsterångsdammen. Damm vid Storbergstjärn. Fördämningar i fint skick. Luckor intakt. Flottarkoja finns kvar. Prästberget - Häckningsplats för berguv. Colldensbäcken m.fl. Bäcköring/bäckröding finnes. Artrika myrar där vissa är skyddsklassade bl.a. Kälsjöflon med tillhörande myrkomplex. Kälsjöflon skyddsklassat myrkomplex. 

Var åker du om du vill vara ute i naturen? Inom tätorten? I byn? I närområdet? I kommunen?

Stugun: Medelstora sjöar. Alla skogar. Ovanför samhället – skidspåret, Jannebodarna, Stuguberget. Västerut mot Kompani, Vågen. Vid Mörtsjön, västra och östra. Turistinformationen samt solsidan. Vindskyddet vid Indalsälven. Slottmyren, Strömsnäs. Granmyrtjärn. Skoterleder. Båtläggningen vid turistinformationen. Badplats, vindskydd vid Strömsnäs. Ecklingen vindskydd. Badplats Bomsund. Granåsen, Brandtorn (fäbod) och vindskydd. Gillerån vindskydd. Höglundaviken, bad. Knåsenberget (mellan Bomsund och Höglunda). Mjösjön, fiske, vindskydd. Fiske längs med Indalsälven. Tystnad och mörker, möjlighet att se norrsken även månsken. Fiske, bärplockning, jakt, svampplockning, källvatten. Badplats Mårdsjön. Höglunda, Sättsjön, fiske. Rönningssjön (Mårdsjön) vindskydd. Vindskydd vid Stadsberget.

Hammarstrand: Hängbron på sommaren. Döda fallet sommaren. Längdskidor i lokala spår i Västeråsen. Jag åker ut i närområdet runt byn i Skyttmon

Bispgården: Edset, Meåfallet. Stora och Lill diggilemmen. Gussjön. Hängbron, Döda fallet. Öratjärn. Krångede. Döviken. Stadsberget. Älggårdsberget. Mjösjön. Fisklösatjärn. Järsjön. Geråbadet. Återställa vägen nedströms Svarthålet. Jöns-Bengt, Västeråsen Bronsdricka. Löttjärnen, Musmyren, Gussjön, Tåsjön Digerlem. Skidspår. Sköts av kyrkslättens byförening. Isbana/skridskoplan. Sköts av kyrkslättens byförening. Populärt friluftsområde. Jakt, fiske, vandring, cykling, ridning, bärplockning, bärplockning, skoteråkning. Området kring "Alaska", Kälsjön, Degresjön, Rörsjön, Storflon är ett mycket populärt område för skoteråkning. Men även området som helhet är populärt för detta ändamål. Bara kring Kälsjön finns ett tjugo- trettiotal fritidsstugor. I området finns munst ett kungsörnpar. Obs gjord vid Språtaberget. Även ensamma individer observerade vid flertalet tillfällen på olika platser i området. Nej till vindkraft i området! 

Var önskar du att det var lättare att bygga i strandnära läge i kommunen?

Stugun: Mörtsjöns stuguområde, önskar tex att det är/blir lättare att få bygglov till en veranda på en befintlig stuga. Mörtsjön, badplats. Vid gamla Brogrillen. Mindre byar. Bostäder vid Indalsälven, Gjurdsväg, bortanför Åtegården, Vågslätten. Från bron mot Lybäck. Nedanför kraftverket. Från Midskog till Stadsberget (via Bomsund, Höglunda).

Hammarstrand: Bad och större grillplatser vid bron från Bispgården till Västeråsen, brofästet vid Västeråsen. Upphäva strandskyddet längs med hela Indalsälven. För att underlätta etablering av övernattning och bostäder. Krokvågssjön, Yttersvattnet.

Bispgården: Båtplatser med nedläggningsramp. Bostäder. Runt Annedal - området och söderut.

Hur vill du att orten, byn ska utvecklas i framtiden med sikte mot 2050?

Stugun: Självhushållning i fler barnfamiljer. Inga utboägare som kommer 1-2 veckor/år. Bättre vägar. Ragunda, Stugun bör ha en levande landsbygd även i fortsättningen, med möjlighet till vandring, jakt, fiske och rekreation….odling. Det är det människan kommer att sakna och söka sig till 2050. Mer attraktiva bostäder, tomter. Företagslokaler. Gångväg över Stugubron. Fler inflyttningar. Locka till företagande/ skapa arbetstillfällen. Aktivt föreningsliv, stimulera till ideellt engagemang genom bland annat utbildning. Camping och/med båtplatser nedanför Ängegård och söder om riksväg 87. Camping sommar och vinter. Befintliga kommunala bostäder bör ha hiss. Övernattningsmöjligheter – värdshus. Badhuset. Mer hänsynstagande till naturen. Bostäder nedanför Jämtlamell. Bostäder ovanför Stuguns IP. Industritomter bortanför Holmgrens i skogsdungen. Bostäder nedanför sandladan vid Orrvägen. Industritomter vid riksväg 87. Bostäder vid anlägget.

Hammarstrand: Mindre trafik. Fler umgängesytor. Badhus. Gärna mer körbara vägar i östra Ragunda kommun. Behov av lagning eller ny beläggning. Rävanäset, bostäder. Kullstaområdet. Kånkbacken. Vikbäcken, företag, industriutveckling. Rödmyra, industriutveckling. Ta mer hänsyn till djur och natur.

Bispgården: Uppstädning av ödehus/ tomma fastigheter. Aktivitetsmöjligheter barn/ungdomar. Forshallen. Diggiloo. Skidsko möjlighet dammen Paviljongen. Julmarknad/ skördefest/ marknad. Riv gamla hus som ej används. Få fastighetsägare som ej använder sina hus att sälja dem. Gång- och cykelväg till Geråbadet. Fortsatt initiativ från unga angående företag. Sikta på ”arbetstillfällen” som ger möjlighet till distansarbete. Ge unga företagare gott stöd, goda förutsättningar och välkommande. Alla kanske men de som behöver det bäst. Ta ansvar för att alla kommundelar får goda förutsättningar. Ragunda vinner inte på att någon tyngar bort. Tjänstesektorn bör prioriteras före "arbetarjobb".

Vad saknas? Vad kan förbättras?

Stugun: Gång/ cykelväg Stugun - Eriksberg - Lybäck inklusive gångbro bredvid Stugubron. Camping. Bostäder. Skötsel av kommunala ytor/fastigheter. Gångvägar. Mer skötsel av kommunens fritidsområden/idrottsområden. Boende för gäster och tillfälliga arbetstagare. Området runt Nornan har stor potential. Carport för tjänstebilar vid Bergegården samt Öståkervägen. Se lokalutvecklingsplan för Borgvattnet. Vägarna. Cykelväg till Mörtsjön. Båtplats nedan kraftverket och båtläggningsplats (Stugun). Gamla prästgården (värdshus, boende och mat). Cykelväg längs med riksväg 87 genom byn och över bron (Stugun). Äldreboende vid pendlarparkeringen (Stugun). Bad/båtplats vid Kyrkviken. Vintercamping vid slalombacken (uppställning). Zipline vid slalombacken (Stugun). Toppstuga (Stuguberget). Belysa Stuguberget. Storrisberget borde vara vindskyddat. Viktigast med bostäder i Stugun. Mark för mindre jordbruk i Stuguområdet. Fler tomter i Mörtsjön.

Hammarstrand: Be dem (föreningar/ byar) som har ideella engagemang kring verksamheter att göra sin egna "översikts/visionsplan" för sin verksamhet. Mer lokala aktiviteter som grillning, teater, musik, mera sociala aktiviteter. Nå ut mer via sociala medier. Förbättring i vägar. Jobbat i tre år ute på vägarna som lots, i hela landet, den här kommunen har de sämsta vägarna. Mötesplatser, ett hus där man kan träffas i olika åldrar. Förbifart Hammarstrand. Kolonilotter. Badhus.

Bispgården: Tillgänglighetsperspektivet. Cykelvägar (längs 87:an & 86:an) Vägren?. Parkering, Geråbadet. Utvecklingsvänlig attityd, inget byråkratiskt krångel, förenkla helt enkelt, positiv attityd. Sätta värde på ideellt jobb, för dålig information. Var välkommande, var hjälpsam, inte byråkratiskt krångligare mot ny företag. Ishall. Simhall. Fisktrappor vid vattenkraftverken. Återbäring till kommunen från de befintliga krafverken.

Är det något annat du vill tillägga?

Stugun: Ingen mer VINDKRAFT!!. Ragunda dal har naturliga möjligheter att vara en pionjär, i att "ta tillbaka" naturens läkande kraft som den stressande nutidsmänniskan tappat bort/glömt. Att skapa vandringsleder, vindskydd såsom det görs i tex Stugun just nu är väldigt positivt - det sätter Stugun med omnejd på kartan.. Att finna återhämtning i naturen är inte en japansk metod….(trendiga skogsbad). Det är något människor funnit i Ragundadalens natur under väldigt lång tid. Däremot bekräftar forskningen kring skogsbad att vi bor och lever i en dröm.. Turistväg, riksväg 87, utsikt gallra. Holmarna uppströms Stugubron håller på att erodera och bör sätta på eroderingsskydd. Ingen mer vindkraft i området Fullsjön, Borgvattnet, Köttsjön, Överammer och längs Ammerån. Inga fler kalhyggen. Borgsjön behöver åtgärdas. Håller på att växa igen. Skola i framtiden (Borgvattnet). Marknadsför lediga tomter i Stugun mer. Luktomter snygga till.

Hammarstrand: Mer naturstigar, vandring, upplysta vandringsleder, sånt får hit massa folk. Minska vandringshinder vid vattenkraftverken. Värna om den biologiska mångfalden. Bro från Vikbäcken över till riksväg 87. Byföreningar, viktigast!. Kamsfest Köttsjön. Hårdare restriktioner för skoteråkning. Det räcker med vindkraft i området i anslutning till byn Skyttmon. Hänsyn till vidare områden kring, i anslutning till Ammerån. 1 - 2 km är för nära tycker jag.

Bispgården: Skapa en miljö i samhället som bejakar positivism och inte attityden "kommer aldrig och gå". Sätt värde på ideellt arbete. Utbilda kommunala arbetare om den egna kommunen.

Dialog med företagare

Här finns en sammanställning av de svar vi fick i dialogen med företagare i kommunen.

Finns det behov av nya markområden för industrier i Ragunda kommun? Var finns det behovet?

Jappnäset. Korsningen Selsviken mot Överammer. Mer affärslokaler i Stugun. Industri i Stugun. Bispgården, norr om befintligt industriområde. Stugun, norr om Jämtlamell. Nedansidan av järnvägen österut i Bispgården. ”Ren”-näring område Hammarstrand, service, gång- och cykelväg bort mot badplats, camping genom bostadsområde.

Är det något annat som skulle behövas för att befintliga företag skulle kunna fortsätta utvecklas i framtiden? Vad skulle Ragunda kommun behöva arbeta med för att attrahera nya företag till kommunen?

Det skulle behövas tåg för resande. Byggande av industri, Stugun, skog, infrastruktur. Kollektivtrafik till Bispgården. Samordning kollektivtrafiken. Förbättrade leveranser av gods. Vägstandard, bilar går sönder oftare på grund av dåliga vägar. Arbetsplatser (aktivt erbjuda) förmedling av öppna platser, gemensam platsbank. Bostäder. Inkluderande insatser, integration. Digitalt arbete till viss del, ej i produktion. 1:a industriprogrammet i Bispgården – kompetensförsörjning.

Finns det något intresse att gå från transporter på lastbil till tåg i Ragunda kommun? Skulle det underlätta om det fanns en omlastningsterminal i Ragunda kommun? Var skulle den i så fall ligga?

I Bispgården, i anslutning till nytt industriområde, norr om befintligt industriområde

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad