Strandskydd/LIS

Nya strandskyddsregler 

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lagstiftning för strandskyddet som innebär ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser (prop 2008/09:119 "Strandsskyddet och utvecklingen av landsbygden"). Syftet med den nya lagen har från lagstiftaren varit att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Lagen innebär att det fortfarande finns ett generellt strandskydd kvar i hela landet.

Den nya lagstiftningen har införts i två omgångar

 • Från och med den 1 juli 2009 har ansvaret för dispenser från strandskyddsreglerna överförts till kommunerna. Kommunerna har visserligen handlagt dispensärenden tidigare men då på delegation från länsstyrelsen. Länstyrelsens nya roll består i att granska och vid behov överpröva de kommunala besluten.
 • Från och med 1 februari 2010 så ska kommunerna i sin översiktsplan redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. möjligheten till landsbygdsutveckling blir ett skäl att lämna dispens eller upphäva strandskyddet i ett bygglov eller i en detaljplan.

Strandskyddets syften 

Strandskyddet har två syften

 • Att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång av strandskyddsområdena
 • Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Ändringar i strandskyddet 

Nyheter i lagstiftningen

 •  Kommunen får upphäva strandskydd i detaljplaner och och ge dispens vid prövningar av bygglov
 • En fri passage ska säkerställas runt stränder ( 25 m ).
 • Kommunen ska redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-områden där det ska bli lättare att få bygga.
 • Länsstyrelsen ska övervaka kommunernas handläggning av dispensärenden.
 • Länstyrelsen ska även överpröva kommunala beslut i dispensärenden.

Dispens

För att ha möjlighet att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs speciella omständigheter som

 • att platsen redan tagits i anspråk och på ett sådant sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • att platsen genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • att åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet
 • att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, eller
 • att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Möjlighet att ge dispens för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden finns även inom områden som kommunen pekat ut som LIS-områden (område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Dispens ska även kunna ges för en eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Innan de två sist nämnda dispensskälen kan användas måste kommunens översiktsplan kompletteras.

Översiktsplan LIS   

Ragunda kommun inledde hösten 2009 ett arbete med att ta fram ett tillägg till den gällande översiktsplanen som pekar ut lämpliga LIS områden samt strandområden som bedömts viktiga att bevara.

Syftet med planen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 

Tillägget till översiktsplanen är inte komplett vad avser planeringsunderlag, riksintressen, övergripande kommunala mål mm, utan det skall alltid läsas tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen. Där återfinns bl.a. ett flertal viktiga underlagskartor.   

Uppdaterad av Niclas Jarlås