Strandskydd/LIS

Längs sjöar och vattendrag i Sverige är stränderna skyddade av det så kallade strandskyddet. Det gäller 100 meter från stranden både på land och i vatten. Strandskyddet har till uppgift att göra det möjligt för allmänheten att vistas längs stränderna och att bevara bra livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Syfte med strandskydd

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång av strandskyddsområdena och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddat område får du inte:

 1. bygga nya byggnader (även flyttbara konstruktioner kan anses som byggnader, till exempel husvagnar och husbåtar som står uppställda längre än 5 veckor).
 2. bygga om eller ändra användningen av en byggnad, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (till exempel inreda ett båthus för boende).
 3. utföra anläggningar eller anordningar (till exempel staket, grillplatser, lekplatser, vägar, trädgårdsgångar, flaggstänger, trädgårdsland, parkeringsplatser, campingplatser, bryggor, pirar och anordningar för upptagning av båtar), om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 4. gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1, 2 och 3 (till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg).
 5. göra en tillbyggnad, om tillbyggnaden är stor och påverkar hemfridszonen och därigenom också allmänhetens tillgång till strandområdet.
 6. på annat sätt göra något som väsentligt kan förändra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Dispens från strandskydd

För att ha möjlighet att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs det att det uppfyller något av särskilda skäl som anges i Miljöbalken 7 kap. 18 c och d §:

 1. att platsen redan tagits i anspråk och på ett sådant sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. att platsen genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 4. att åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet
 5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, eller
 6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
 7. Möjlighet att ge dispens för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden finns även inom områden som kommunen pekat ut som LIS-områden (område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Om man får dispens ska man normalt bygga så att allmänheten kan passera närmast vattnet. En zon på ca 25 meter ska lämnas fri mellan tomtplatsavgränsning och strand.

Länsstyrelsen prövar alla dispenser som kommunen ger.

Undantag från strandskydd

Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad:

 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter (detta gäller hela komplementbyggnaden inklusive altaner med mera), och
 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Förbud gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet

Ansöka om strandskyddsdispens

För att ansöka om strandskyddsdispens så fyller du i blanketten - ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 254.4 kB, öppnas i nytt fönster.. I ansökan ska ett av de särskilda skälen motiveras till varför strandskyddsdispens ska kunna ges.

Bifoga en situationsplan (karta) där byggnaden, anläggningen eller åtgärden är markerad.

Uppdaterad