Förnybar energi

Förnybar energi är energi som skapas genom naturliga processer och förnyas i samma takt som de används. Till förnybar energi räknas, vindkraft, vattenkraft, bioenergi och solenergi. Vissa anläggningar för produktion av energi är anmälningspliktig hos kommunen. I Ragunda kommun görs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Värmepump

Installation av värmepumpsanläggning för uttag av värme från mark, ytvatten eller grundvatten är anmälningspliktig. Mer information om värmepumpar hittar du här.

Vindkraft

Anmälningsplikt gäller för vindkraftverk som är högre än 50 m men högst 120 m, vindkraftverk i grupp (två eller fler) eller tillbyggnad av ett vindkraftverk som ska placeras vid ett redan befintligt vindkraftverk.

Förbränning av avfall

Samförbränningsanläggning eller avfallsförbränningsanläggning där icke farligt avfall förbränns yrkesmässigt med en total mängd på högst 50 ton per år är anmälningspliktig. Fram till och med 2023-01-01 gäller att anmälningsplikten inte omfattar en anläggning som förbränner:

  • endast rent träavfall,
  • avfall som är vegetabiliskt material från jord- eller skogsbruk och kan användas som bränsle för återvinning av energiinnehåll,
  • vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall,
  • korkavfall eller
  • vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin.

Från och med 2023-01-01 gäller att anmälningsplikten inte omfattar en anläggning som endast förbränner naturligt icke farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön.

Förbränning av biobränsle

En anläggning som har förbränning av icke-fossila eller biogena material för produktion av el är anmälningspliktig om den har en total installerad tillförd effekt med mer än 500 KW eller 10 MW men högst 200 MW. Om anläggningen är en stationär förbränningsmotor som är avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott gäller inte anmälningsplikt. En gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW är anmälningspliktig. 

Anearbo framställning av biogas

En anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas upp till 3000 MWh per år är anmälningspliktig.

Anmälningsplikt gäller även för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1500 MW gas eller vätskeformigt bränsle per år.

Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller andra träprodukter

En anläggning som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter kan vara anmälningspliktig beroende på vilken mängd och produkt som används.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad