Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett samlingsbegrepp för alla typer av lokaler där allmänheter erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling.

Hygienlokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs som omfattar en skärande och/eller stickande verksamhet där det finns risk för blodsmitta är anmälningspliktiga. Sedan den 1 juli 2021 har anmälningsplikten utökats och omfattar även stickande och/eller skärande där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Exempel på nya anmälningspliktiga verksamheter är håltagning med håltagningspistol, rakning med rakkniv/rakblad mot huden och manikyr/pedikyr som använder stickande/skärande redskap.

Nedan följer några exempel på verksamheter som ingår i begreppet hygienlokal.

Anmälningspliktiga:

 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård
 • Injektionsbehandling (ex. utslätning av rynkor)
 • Diatermi

Ej anmälningspliktiga:

 • Hårvård
 • Sjukgymnastik
 • Massage

Anmälan om verksamhet 

Om du planerar att öppna en ny hygienlokal med skärande och/eller stickande verksamhet ska detta anmälas till Bygg- och miljökontoret i god tid innan verksamheten påbörjas. Detta gäller även vid ändring av befintlig verksamhet och vid ägarbyte. Anmälningsblankett "Anmälan Hälsoskydd" Öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll 

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt Miljöbalken vida hänsyn till miljön och människors hälsa. Det innebär bl.a. att man ska ha tillräcklig kunskap om sin verksamhet för att kunna använda de skyddsåtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljö. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan och är därför skyldig att visa att kraven uppfylls.

För att underlätta arbetet och möjliggöra en bra redovisning till myndigheter ska alla anmälningspliktiga verksamheter ha en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901). Det innebär att den som bedriver verksamheten ska:

 • ha en skriftlig struktur över vem som ansvarar för vad
 • ha skriftliga rutiner för att hålla drift och kontroll av utrustning i gott skick
 • fortlöpande göra riskbedömningar utifrån miljö- och hälsosynpunkt
 • ha en förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

I de fall verksamhetsutövaren väljer att frångå Socialstyrelsens råd och rekommendationer ska en riskbedömning genomföras och alternativa metoder redovisas inom ramen för verksamhetsutövarens egenkontroll.

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt Miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovhandläggare i samband med att man tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Ytterligare information om detta finns under bygglov och bygganmälan >>

Uppdaterad