Inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen inomhus än utomhus.

18 procent av den vuxna befolkningen uppger själva att de har ett eller flera symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan röra sig om slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk. Men även mycket allvarliga hälsoeffekter som cancer till följd av radon kan ha samband med inomhusmiljön.


Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar den. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, fukt, belysning och luftens innehåll av olika ämnen. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas till exempel av kön, ålder, känslighet och livsstil.

 

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas. Därför behövs bra rutiner för egenkontroll av flerbostadshus.

 

Har du problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om du inte får hjälp kan du kontakta kommunens bygg- och milökontor >>.

 

Bygg- och miljökontorets uppdrag är att se till att Miljöbalkens regler gällande hälsoskydd upprättahålls. Vi arbetar med krav på verksamhetsutövare men också förebyggande med information och rådgivning.


Relaterade länkarDokumentUppdaterad