Oljecisterner

Här kan du läsa om de regler som gäller för cisterner inomhus och utomhus.

Oljecisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. För tankar utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre oljecisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Det finns inget krav på att oljecisterninnehavaren ska sända in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten, kontrollrapporten ska dock finnas tillgänglig.

Miljösanktionsavgifter för oljecisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För oljecisternägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av oljecisternen inom angivna intervall.

Installation av oljecistern

Om du avser att installera

  • oljecistern i mark som rymmer mer än 1 m3,
  • oljecistern som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller
  • oljecistern samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

ska du skriftligt informera bygg- och miljökontoret i Ragunda kommun om detta i god tid innan installationen påbörjas. (länk till blanketten)

Om detta inte görs är det förenat med miljösanktionsavgift. I samband med installation ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av oljecisterner.

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljecistern och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera bygg- och miljökontoret såvida den inte kommer att ligga inom vattenskyddsområdet. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

En oljecistern ska placeras på ett fast och bärande underlag. Alla ytor ska vara besiktningsbara, oljecisternen ska alltså stå på konsoler och ha minst 20 cm till närmsta vägg. Om oljecisternen ska placeras inomhus eller nära byggnad, ta kontakt med Jämtlands räddningstjänstförbund för närmare information. Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten eller känsligt markområde. Invallning kan också krävas av brandsäkerhetsskäl. Ny oljecistern bör invallas. Invallningen ska rymma minst oljecisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av den sammanlagda volymen.

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde finns strängare bestämmelser. Om oljecisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom vattenskyddsområdet ska den invallas om den ligger utomhus. Oljecisterner inomhus bör vara invallade. Om de inte är invallade ska de kontrolleras oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Vid påfyllningsröret ska finnas en skylt som anger att oljecisternen ligger inom vattenskyddsområdet. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja.

I mark

Oljecisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljecistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll.

Ovan mark

Oljecistern utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljecistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll.

Oljecistern inomhus

Även inomhuscisterner som kan finnas i en källare eller ett garage ska genomgå återkommande kontroll.

Om din oljecistern inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som markförlagd, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din oljecistern – rådgör med ett ackrediterat företag.

Oljecisterner i till exempel maskinhallar, mindre skjul, oisolerade stall eller växthus räknas inte som inomhuscisterner, utan ska behandlas som utomhuscisterner enligt Naturvårdsverkets tolkning. För att oljecisternen ska räknas som en inomhuscistern krävs att den står i ett isolerat utrymme, skyddat mot större temperaturförändringar, exempelvis i pannrummet eller i bostadens källare.

Oljecistern som tas ur bruk

Oljecistern och rörledning som inte används ska tas ur bruk och då tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till bygg- och miljökontoret när en oljecistern tas ur bruk. (länk till blanketten)

Till oljecisterner ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda.

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad