Livsmedelskontroll

Livsmedelsanläggningar som är registrerade hos Bygg- och miljökontoret ska kontrolleras med jämna mellanrum vilket görs genom livsmedelskontroller. Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Ansvariga myndigheter

Arbetet med livsmedelskontroll fördelas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Det är Livsmedelsverket som är den samordnande myndigheten för livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket kontrollerar även vissa typer av anläggningar som äggpackerier, större mejerier och slakterier. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk och bärplockare. Kommunen kontrollerar exempelvis butiker, caféer och dricksvattenanläggningar.

Hur kontrollen går till

En livsmedelskontroll kan vara föranmäld eller oanmäld, vanligen görs oanmälda kontroller och de kan ske vid olika tidpunkter. Vid kontrollen kontrolleras inte hela verksamheten utan i stället väljs ett antal områden ut. Områden som kan kontrolleras är till exempel temperaturer, förvaring av livsmedel och märkning. När kontrollen är klar skrivs en kontrollrapport som innehåller det som framkommit under kontrollen. Om det upptäcks brister i verksamheten som gör att delar av verksamheten inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav skrivs det som en avvikelse i rapporten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att avvikelser åtgärdas. Om avvikelsen inte åtgärdas kan det föranleda till att beslut skrivs om till exempel föreläggande eller förbud.

Riskklassning

Hur ofta en livsmedelsanläggning ska få kontroll avgörs av dess riskklassning. Riskklassningen baseras på bland annat vilken hantering som verksamheten har och hur stor verksamheten är.

Uppdaterad