Registrering och upphörande av livsmedelsanläggning

Registrering är en enkel process som går ut på att du anmäler till kontrollmyndigheten att du skall starta verksamheten som då får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har inkommit till berörd myndighet. Verksamheten får påbörjas tidigare om verksamheten fått bekräftat från berörd myndighet att verksamheten har registrerats. Först efter det att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten besök på plats.

Om en livsmedelsverksamhet ska registreras beror på om denna har en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Men viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse.

Vad händer om jag inte registrerar min verksamhet?

Den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Vid allvarliga brott som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa, kan en åtalsanmälan upprättas som kan innebära böter eller fängelse i högst två år.

Kontakta Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om din anläggning behöver registreras.

Upphörande av livsmedelsverksamhet

Du som säljer eller avslutar din verksamhet eller när en verksamhet byter ägare är det viktigt att anmäla detta till Bygg- och miljökontoret. Se blankett för Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning >>

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad