Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att se till att skydda miljön och människors hälsa från till exempel utsläpp av föroreningar och kemikalier. Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön omfattas av miljöbalken.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet utifrån miljölagstiftningen inom Ragunda kommun. Ansvaret innebär bland annat att utföra tillsyn, informera och ställa krav på både verksamheter och privatpersoner så att lagstiftningen följs.

Det är Bygg- och miljökontoret som bedriver tillsynen på uppdrag av Bygg- och miljönämnden. Regelbunden tillsyn utförs på miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälningsplikt. Det är den som bedriver en verksamhet som har ansvar att se till att verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön.

Bygg- och miljökontoret handlägger även anmälningar av till exempel enskilda avlopp och värmepumpsanläggningar.

Miljöbrott

Om Bygg- och miljökontoret har misstanke om att ett miljöbrott har begåtts ska en åtalsanmälan göras. Med miljöbrott menas att någon bryter mot de bestämmelser som reglerar vad man får eller inte får göra i miljön. Exempel på miljöbrott kan vara olagliga utsläpp av farliga ämnen eller att bryta mot tillstånd och villkor gällande miljöfarliga verksamheter.

Uppdaterad