Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som kan avge värme eller kyla. Köldmedier används i till exempel kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem.

Anmälan och installation

Installation, konvertering eller skrotning av aggregat ska göras av certifierad personal. Med konvertering menas att ett köldmedium byts ut till ett annat köldmedium. Vid installation av utrustning för yrkesmässigt bruk som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska anmälan ske till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering.

Läckagekontroll

För att se till att köldmedieaggregatet är i bra skick och inte läcker krävs att kontroller görs. Hur ofta läckagekontroller ska utföras bestäms av mängden koldioxidekvivalenter. Det är krav på att utföra regelbundna kontroller om anläggningen har en fyllnadsmängd på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Årsrapport

Resultatet av de kontroller och andra åtgärder som utförs under året ska sammanställas i en årsrapport. Årsrapporten för föregående år ska ha inkommit senast den 31 mars till Bygg- och miljönämnden. Kravet på årsrapport gäller för anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Miljösanktionsavgift

Om bestämmelser inte har följts kan Bygg- och miljönämnden komma att besluta om miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en avgift som betalas till staten. Det kan bli aktuellt med sanktionsavgift om du till exempel inte lämnar in årsrapporten i tid eller inte lämnar inte anmälan om installation till Bygg- och miljönämnden.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad