Oljecisterner

En oljecistern, eller oljetank, är en behållare som används för förvaring av olja och spillolja.

Oljecisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. För tankar utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre oljecisterner och rörledningar som saknar tillfredställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Det finns inget krav på att oljecisterninnehavaren ska sända in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten, kontrollrapporten ska dock finnas tillgänglig.

Miljösanktionsavgifter för oljecisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För oljecisternägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av oljecisternen inom angivna intervall.

Regelverket kan vara relativt svårt att överblicka, kontakta därför gärna Bygg- och miljökontoret om vilka miljöregler som gäller för just din cistern.

Installation

Innan en oljecistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller brandfarligvätska ska installeras utomhus eller under mark måste Bygg- och miljökontoret informeras skriftligen.

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljecistern och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera Bygg- och miljökontoret såvida den inte kommer att ligga inom vattenskyddsområdet. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Kontroll

Det finns tre olika kontroller som din cistern kan behöva genomgå:

  • Installationskontroll – Ska alltid göras vid nyinstallation.
  • Revisionskontroll – Ska göras när en cistern genomgått omfattande reparation/ändring.
  • Återkommande kontroll – Detta ska alla cisterner genomgå. Det är du som ägare som ansvarar för att kontrollerna görs.

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns särskilda regler om förvaring av ämnen som kan förorena vattentäkten. Lokala regler kan vara mer strikta och vad som gäller framgår av de skyddsföreskrifter som finns för respektive skyddsområde.

Allmänt gäller att hantering av skadliga ämnen, som petroleumprodukter, måste hanteras med extra försiktighet i vattentäktens närhet och i många fall krävs tillstånd för sådan hantering enligt de lokala skyddsföreskrifterna.

Om oljecisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom vattenskyddsområdet ska den invallas om den ligger utomhus. Oljecisterner inomhus bör vara invallade, om de inte är invallade krävs kontroller oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synligt.

Vid påfyllningsröret ska det finnas en skylt som anger att cisternen ligger inom vattenskyddsområdet. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja.

Kontakta gärna Bygg- och miljökontoret för mer utförlig information om vilka miljöregler som gäller för vattenskyddsområde gällande cisterner.

Anmälan om läckage

Mark, vatten, djur och växter kan ta skada om din cistern läcker. Upptäcker du att din cistern har läckt är du skyldig att anmäla detta till Bygg- och miljökontoret. Även små läckage kan påverka dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under en lång tid.

Cistern som ska tas ur bruk

Oljecistern och rörledning som inte används ska tas ur bruk och då tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till Bygg- och miljökontoret när en oljecistern tas ur bruk.

Till oljecisterner ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda.

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad