Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Tekniska förvaltningens VA-avdelning ansvarar för att hushållen och företagen i Ragunda kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark, fram till angiven förbindelsepunkten som ligger i nära anslutning till din tomtgräns. Där tar kommunen sedan över ansvaret för ledningarna.

Kommunalt vatten

Ragunda Kommun har 10 stycken kommunala vattenverk. Kommunens vattentäkter utgörs mest av grundvatten. Vårt dricksvatten är av hög kvalité.

VA-avdelning ansvarar för drift och underhåll av ca 9 mil dricksvattenledning och 18 tryckstegringsstationer i kommunen.

Dricksvatten

Dricksvatten är ett viktigt livsmedel och kontrolleras därför både i vattenverken och ute på ledningsnätet genom provtagning enligt fastställt kontrollprogram.För resultat av provsvar, kontakta Tekniska kontoret.

​Kommunalt avlopp

I Ragunda kommun finns 8 st kommunala avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet från tätorterna.

Spillvatten (avloppsvatten)

Spillvatten kommer framför allt från hushåll men kan också komma från industri, biltvättar och andra verksamheter.

Spillvatten från hushåll består av toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen. Bor du i en fastighet som ligger utanför det kommunala spillvattennätet behöver avloppsfrågan lösas genom enskilda lösningar. Läs mer om detta under rubriken "Enskilt vatten och avlopp".

Underlätta reningen av vattnet genom att bara spola ner sådant som reningsverket kan ta hand om. Cigarettfimpar, snus, tops, läkemedel, lacknafta och andra främmande ämnen hör inte hemma i avloppet!

Bygger du nytt eller bygger du om?

Nedan finner du en brochyr som du behöver veta om vatten och avlopp om du bygger nytt eller om du bygger om.

Uppdaterad