Dagvatten

Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera.

En ökande andel hårdgjorda ytor i kombination med mer intensiv nederbörd medför ökade kostnader och risker för översvämningar då det befintliga ledningsnätet blir överbelastat. 

Ledningsnät och pumpstationer är inte dimensionerade för att omhänderta stora flöden av så kallat ovidkommande vatten.

Fastigheter som felaktigt blivit kopplat till spillvattenförande ledning.

I en del äldre fastigheter i våra tätorter är stuprännor och husdräneringar kopplade till det kommunala spillvattenledningsnätet. Spillvattenledingarna ska leda vatten från toalett, dusch och tvätt till avloppsreningsverket, för att renas. Förr var det tillåtet att avleda regnvatten och dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet. Idag är det inte längre tillåtet. Istället ska det kopplas till dagvattennätet eller lokalt tas om hand på din tomt genom att t ex infiltreras i gräsmattan.

Om du som är fastighetsägare har planer på att dränera om din husgrund eller tänker byta ut gamla ledningar på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvattnet och regnvatten från stuprör ska alltid kopplas på en dagvattenledning eller tas omhand lokalt på din tomt.

VA-verksamheten arbetar aktivt med att minska mängden dagvatten i spillvattennätet.

Under 2018 gjordes en inventering av fastigheters dagvattenanordningar och inlett ett projekt för att åtgärda felkopplat dagvatten i kommunen.

Relaterade länkar


Dokument


Uppdaterad