Fett/Oljeavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har ökat de senaste åren. Fettet kan orsaka källaröversvämning, locka till sig råttor och är ett arbetsmiljöproblem. För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd fettavskiljare finnas installerad i verksamheter som ger upphov till mycket
fett i avloppet.

Verksamheter som måste ha fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha fettavskiljare. Kraven på fettavskiljare tas upp i flera olika lagar och bestämmelser.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412, 21 §, får inte en fastighetsägare använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet.

I Boverkets Byggregler 15 (BFS 2008:6) avsnitt 6:641 ställs krav på installationer för spillvatten, ”där vatten kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, skall spillvattenet behandlas eller avskiljare installeras”. Vid nyetableringar av verksamheter som förväntas släppa ut mer än 50 mg/l krävs fettavskiljare. Där hänvisas till en standard SS-EN 1825-2.

Ragunda kommun har inte någon skyldighet att ta emot spillvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten. Om Spillvatten av en annan karaktär än hushållsspillvatten tillåts t.ex. från livsmedelverksamheter, har Ragunda kommun rätt att bestämma villkoren.

Exempel på verksamheter som ska ha en fungerande fettavskiljare:

 • Bageri

 • Catering

 • Gatukök

 • Grill

 • Konditori/café

 • Livsmedelsbutik med manuell hantering

 • Livsmedelsindustri

 • Mottagningskök

 • Pizzeria

 • Restaurang

 • Rökeri

 • Slakteri

 • Storkök

Vid osäkerhet om er verksamhet behöver fettavskiljare kontakta VA-enheten.

Oljeavskiljare

Utsläpp av olja till avloppsnätet orsakar störningar i det biologiska reningssteget i avloppsreningsverk. För att minska de negativa effekterna ska så mycket som möjligt av oljan separeras från avloppsvattnet innan det släpps ut till avloppsnätet.

Det finns framtagna riktlinjer för hur olika verksamheter/företag ska hantera sitt spillvatten innan det avleds till ledningsnätet, bland annat vad som gäller för fordonstvättar och oljeavskiljare.

Uppdaterad