Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att vi i framtiden ska kunna behålla ett säkert dricksvatten behöver vattnet skyddas. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett område som har stor betydelse för den vattentäkt som skyddas. Området kan vara indelat i olika zoner beroende på vattentäktens sårbarhet och vattnets transporttid till vattentäkten. För vattenskyddsområdet finns föreskrifter fastställda som kan vara olika för olika zoner inom vattenskyddsområdet. Tanken med zonindelningen är att anpassa skyddet så att vattentäkten får ett bra skydd utan att skyddsföreskrifterna blir hårdare än nödvändigt.

Hur påverkas riskfyllda verksamheter?

Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste därför styras i olika grad. I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en låg risk för vattentäkten och då räcker det med att anmäla verksamheten till kommunen.

 

Krav på tillstånd för en verksamhet ger kommunen möjlighet att påverka hur denna verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vattentäkten få ett bra skydd samtidigt som verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. I tillstånden anges ofta villkor för hur verksamheten ska bedrivas och kontrolleras. Vissa verksamheter bedöms innebära så stor risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför förbud inom vattenskyddsområdet.

 

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning och utförande av energibrunnar.

Bispgårdens vattenskyddsområde

Ragunda kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala dricksvattentäkterna. Efter inkomna synpunkter vid höstens samråd skickas ny information ut till boende Bispgården som berörs av ändringarna.


Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter. Fördjupad information om vattenskyddsområdet finns i filerna nedan. Börja med att titta på kartmaterialet och de föreslagna föreskrifterna. Läs och återkom gärna med synpunkter.


Har du ytterligare funderingar vill vi att du tar kontakt med Johan Kjellgren, Gemkon AB på 072 7192086 eller via mejl till johan.kjellgren@gemkon.se.


Vill du att dina synpunkter, som berör vattenskyddsområdet, skall redovisas till Länsstyrelsen vid ansökan om fastställande vill vi ha dina synpunkter skriftligt. Det är viktigt att du anger
vem du är och på vilket sätt du är sakägare. Det är bra om du anger hur vi kan komma i kontakt med dig.


Ett formellt samråd kommer att hållas av Länsstyrelsen, då kommunen ansökt om fastställande.


Synpunkterna skickas senast 25/4 till:
GEMKON AB
Strandvägen 28
837 31 Järpen
Alternativt via mejl till: johan.kjellgren@gemkon.se


Uppdaterad