Vindkraft

Intresset för storskalig utbyggnad av vindkraft har ökat markant under senare år. Vindkraften kan ses som ett utmärkt komplement till övrig elproduktion då råvaran är gratis och fri från miljöskadliga utsläpp.

På nationell nivå finns dessutom beslut på att produktionen av energi ska effektiviseras samtidigt som man går över till nya energikällor. I det nationella planeringsmålet på 10 TWh år 2015 så uppgår Jämtlands andel till 217 GWh. Jämtlands län har utöver det nationella målet tagit regionalt miljömål för en produktion på minst 1,0 TWh år 2015, det vill säga nära fyra gånger mer än vad som ska produceras nationellt.

Vindkraft i Jämtland

Olika myndigheter har i många år hävdat att vindkraft i Jämtland endast är möjlig att lokalisera i de västra delarna av länet då vindresurserna i övriga delar ansetts som otillräckliga. En inventering framtagen vid Uppsala universitet 2006 visar dock att det även i de östra delarna finns ett antal platser lämpade för vindkraftsproduktion. Inventeringen i kombination med ett nytt sätt att räkna visar på att produktionen på 1,0 TWh kan var möjlig att klara utan att länets fjällområden onödigtvis påverkas av vindkraftsutbyggnaden. 

Vindkraft i Ragunda kommun 

Det ökade intresset för utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på att kommunerna har en tillfredställande översiktlig planering för att klara hanteringen av olika tillstånd. Ragunda kommun antog 2009 ett tillägg till gällande översiktsplan som behandlar vindkraft. I planen redovisas fakta om vindkraft, bakgrund, överväganden och riktlinjer samt vilka områden som är lämpliga för en storskalig utbyggnad, mindre grupper och områden som är olämpliga för vindkraftsutbyggnad p. g. a. andra intressen.

Planen redovisar ett flertal områden utpekade som lämpliga som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft liksom de områden där vindkraft inte ska tillåtas. Dessutom finns det i planen rekommendationer som reglerar anläggandet av mindre grupper och enstaka verk utanför de markerade områdena.

Kommunen har i översiktsplanen även tagit ställning kring frågor om lokal nytta kompensation för skador till berörda bygder.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk i hela landet som ges ut av länsstyrelserna. Gå gärna in och prova själv.

För ytterliggare information vänd er till Bygg- och miljökontoret.

Är du en presumtiv leverantör till Vindkraftsutbyggnaden?

Kontakta Ragunda kommun utvecklingsavdelning >>

Uppdaterad