Vindkraft

Intresset för storskalig utbyggnad av vindkraft har ökat markant under senare år. Vindkraften kan ses som ett utmärkt komplement till övrig elproduktion då råvaran är gratis och fri från miljöskadliga utsläpp.

På nationell nivå finns dessutom beslut på att produktionen av energi ska effektiviseras samtidigt som man går över till nya energikällor. I det nationella planeringsmålet på 10 TWh år 2015 så uppgår Jämtlands andel till 217 GWh. Jämtlands län har utöver det nationella målet tagit regionalt miljömål för en produktion på minst 1,0 TWh år 2015, det vill säga nära fyra gånger mer än vad som ska produceras nationellt.

Vindkraft i Jämtland

Olika myndigheter har i många år hävdat att vindkraft i Jämtland endast är möjlig att lokalisera i de västra delarna av länet då vindresurserna i övriga delar ansetts som otillräckliga. En inventering framtagen vid Uppsala universitet 2006 visar dock att det även i de östra delarna finns ett antal platser lämpade för vindkraftsproduktion. Inventeringen i kombination med ett nytt sätt att räkna visar på att produktionen på 1,0 TWh kan var möjlig att klara utan att länets fjällområden onödigtvis påverkas av vindkraftsutbyggnaden. 

Vindkraft i Ragunda kommun 

Det ökade intresset för utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på att kommunerna har en tillfredställande översiktlig planering för att klara hanteringen av olika tillstånd. Ragunda kommun antog 2009 ett tillägg till gällande översiktsplan som behandlar vindkraft. I planen redovisas fakta om vindkraft, bakgrund, överväganden och riktlinjer samt vilka områden som är lämpliga för en storskalig utbyggnad, mindre grupper och områden som är olämpliga för vindkraftsutbyggnad på grund av andra intressen.

Planen redovisar ett flertal områden utpekade som lämpliga som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft liksom de områden där vindkraft inte ska tillåtas. Dessutom finns det i planen rekommendationer som reglerar anläggandet av mindre grupper och enstaka verk utanför de markerade områdena.

Kommunen har i översiktsplanen även tagit ställning kring frågor om lokal nytta kompensation för skador till berörda bygder.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk i hela landet som ges ut av länsstyrelserna. Gå gärna in och prova själv.

För ytterliggare information vänd er till Bygg- och miljökontoret.

Är du en presumtiv leverantör till Vindkraftsutbyggnaden?

Kontakta Ragunda kommun utvecklingsavdelning >>

Prövning av vindkraft

När någon visar intresse för att bygga för storskaligt vindbruk följer flera steg innan spaden sätts i marken. Bland annat mäts lämpligheten på platsen i mer detalj och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i samråd med bland annat Länsstyrelsen, kommunen och allmänheten. Förberedelserna kan ta många år innan en faktisk tillståndsprövning blir aktuell.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Ragunda kommun, däribland större vindkraftsparker, hanteras av Länsstyrelsen i Jämtland. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Miljöprövningsdelegationen kan bara ge tillstånd till vindkraftsprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige. Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning av vindkraft måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen i en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat finns krav om dokumenterade samråd med allmänheten i närområdet, att göra buller- och hinderljusberäkningar, och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.

Om tillstånd erhålls

Att ta fram själva tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för en större vindkraftspark är ett omfattande arbete. Trots att mycket resurser läggs ner i förberedelsearbetet är det fortfarande inte säkert att vindkraftsparken byggs även om tillstånd erhålls.

Om tillstånd väl erhålls går det projekterande bolaget vidare med att se över vad som behöver upphandlas och räkna på investeringsbelopp. Det kostar mycket att bygga en vindkraftspark, så det gäller att någon är beredd att betala, ta risken och satsa på projektet. Det betyder att man behöver visa på en kalkyl där det framgår att parken är en lönsam investering som genererar avkastning till ägarna.

Utöver att planera för själva byggnationen av parken och tillkommande driftstid så behöver det projekterande bolaget ha en tydlig plan för hur elen från vindkraftverken ska kunna konsumeras, det vill säga transporteras ut på stamnätet och vidare till konsumenter som köper el. Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. är den myndighet som ansvarar för stamnätet och att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Vanligtvis behöver man ta ett tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark i bruk inom en viss tid, ofta inom fem år men ibland längre. Om projektören inte börjar bygga inom igångsättningstiden så förfaller tillståndet.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter som du vill framföra om vindkraft i kommunen bör du i första hand kontakta det bolag som driver, bygger eller vill bygga vindkraftverken. Mer information och länkar till aktuella vindkraftsprojekt i Ragunda kommun hittar du i menyn på den här sidan. I andra hand kan du kontakta Länsstyrelsen som sköter prövning och tillsyn av större vindkraftsparker.

Vindkraft i översiktsplanen

I översiktsplanen beskrivs hur mark och vatten inom kommunens gränser ska användas. I ett tillägg till Ragunda kommuns översiktsplan föreslås 14 geografiskt avgränsade områden vara lämpliga för etablering av vindkraft.

För att läsa översiktsplanen i sin helhet och tillägget som handlar om vindkraft klickar du på länkarna här nedan.

Ett arbete med att uppdatera Översiktsplanen i kommunen är i gång och i samband med detta krävs det också en revidering av tillägget Vindkraft i Ragunda kommun.

För- och nackdelar med vindkraft

Att tillåta vindkraftsutbyggnad relaterar till Sveriges mål om att till år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraftsutbyggnaden skapar ekonomisk tillväxt genom att lokalsamhället kan leverera varor och tjänster till de stora byggprojekten och vinkraftsanläggningarna när de är färdigbyggda. Vindkraften för med sig nya typer av jobb som kan ge en direkt ekonomisk avkastning till kommunen.

Samtidigt utgör vindkraftsutbyggnaden ett ingrepp i vår natur och vår livsmiljö, och Ragunda kommun har ett stort ansvar att väga intressen, för- och nackdelar mot varandra när det kommer till att tillstyrka eller avstyrka utbyggnad av vindkraft. Vindkraft är ett av få områden enligt miljöbalken där kommunen har så kallad vetorätt och har möjlighet att påverka Länsstyrelsens beslut om att ge tillstånd till en vindkraftsprojektör att bygga vindkraftverk.

Så jobbar Ragunda kommun med vindkraft

Bygg- och miljökontoret hanterar bygglov och miljöanmälan för vindkraftsanläggningar som inte kräver tillstånd av Länsstyrelsen, så kallade små- och medelstora anläggningar.

För stora vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd av Länsstyrelsen så deltar vi i samråd och lämnar yttranden, samt lämnar vetobeslut.

Läs mer om planering och tillstånd hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med att Översiktsplanen i Ragunda Kommun ska uppdateras krävs det också en revidering av tillägget Vindkraft i Ragunda kommun.

Uppdaterad