Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till handikappanpassning av bostäder. Bidraget är till för att göra det möjligt för äldre och/eller funktionshindrade att leva ett självständigt liv i egen bostad.

Det kan exempelvis vara att förflytta sig i bostaden, sova, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden. Bidraget kan bara ges till permanenta bostäder, inte till exempelvis fritidshus.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget kan användas för att ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram.

Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, anpassning av gångvägar med mera. I samband med allergisanering lämnas bidrag för exempelvis utbyte av olämpligt golv- och väggmaterial. Bidraget är inte inkomstprövat.

Olika funktionshinder och funktionsnedsättningar

Bidrag betalas inte ut om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis eller psykisk utvecklingsstörning.

Standardhöjning

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Däremot ges inte bidrag till sådant som behöver utföras av andra orsaker än funktionshinder, till exempel normalt underhåll eller att bostaden inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig personen äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägeren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även den bostaden anpassas.

Ansökan

Ansökningsblanketter finns hos kommunen som även tar emot ansökan. Kontakta kommunen när du börjar planera en anpassning av bostaden. Du behöver i de flesta fall också ett intyg av till exempel arbetsteapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Om åtgärderna är omfattande ska även ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till anpassning göras i samarbete med arbetsterapeut.

Vad kan du få bidrag till?

 • Borttagning av badkar som ersätts med duschplats
 • Utbyte av blandare till engreppsblandare
 • Bredare dörrar
 • Borttagning av trösklar
 • Specialanpassade skåp, främst i kök
 • Installation av automatiska dörröppnare
 • Allergisanering dock ej elsanering
 • Förbättring av belysning
 • Lyftanordningar
 • Ramper
 • Utvidgat entréplan
 • Räcken och ledstänger

Överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut om bostadsanpassningsbidrag har man rätt att överklaga till länsrätten.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.