Bygglov och andra lov

Det krävs oftast bygglov om du ska bygga nytt, göra en tillbyggnad eller göra någon annan ändring av en byggnad. Vissa typer av anläggningar kräver bygglov men också skyltar och ljusanordningar.

Bygg- och miljönämnden tar i sitt beslut hänsyn till byggnadens placering, utformning och omgivningspåverkan. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten, speciellt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om det under rubriken "Bygglovsbefriade åtgärder".

Vid prövning av bygglov inom detaljplanelagt område prövas om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen och att det som byggs placeras och utformas på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Vid prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område görs en lokaliseringsprövning. Det är en prövning om åtgärden överhuvudtaget är lämplig i området (kompletteringsåtgärder till en- och tvåbostadshus undantaget).

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen. Läs mer under om det under rubriken "Förhandsbesked".

När behöver jag bygglov

Det krävs bygglov för följande åtgärder:

 • nybyggnad (även flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats)
 • tillbyggnad det vill säga en ändring som ökar en byggnads volym
 • en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
 • att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt (gäller bara inom detaljplan)
 • vissa typer av anläggningar till exempel murar, plank, parkeringsplatser, cisterner, upplag och materialgårdar
 • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning (gäller bara inom detaljplan). Tillstånd kan krävas utanför detaljplan.

Hur söker jag bygglov

Du söker bygglov genom att fylla i blanketten för bygglovsansökan och skicka in den tillsammans med följande handlingar:

 • Ritningar i form av fasadritning, planritning och sektionsritning. Ritningarna ska vara måttsatta och skalenliga.
 • Situationsplan över den plats där det är tänkt att byggas, samt åtgärden utritad, måttsatt och skalenlig.
 • Förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden).
 • Andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, exempelvis teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, brandskyddsbeskrivning m.m.

Du hittar blanketten på vår e-tjänsteplattform:

Bygglov - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Vad händer efter ansökan är inlämnad

Du tilldelas en handläggare för ditt ärende som granskar inkommande handlingar och begär komplettering om det krävs. Handläggaren för ärendet beslutar på delegation eller förbereder ärendet till Bygg- och miljönämnden.

Beviljas bygglovet så innebär det inte att du direkt kan starta ditt bygge. Enligt plan- och bygglagen måste du först få ett startbesked från kommunen. I de flesta fall får du startbeskedet efter att ett tekniskt samråd hållits med kommunen. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet. I så fall hålls inget tekniskt samråd. Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

Arbetet får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Byggherren kan påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas. Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar bygglov.

Bygganmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Åtgärder som kräver bygganmälan

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:

 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver bygglov (se mer under rubriken rivning).
 • Ändring som berör en byggnads bärande konstruktion eller att byggnadens planlösning avsevärt påverkas.
 • Installation eller väsentliga ändringar av eldstäder, rökkanaler, ventilation, hissar samt vatten och avlopp.
 • Uppförande av ett komplementbyggnad/bostadshus om maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter (bruttoarea) av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Utöver ovan nämnda punkter kan anmälan även krävas för andra åtgärder. Är du osäker på om ditt projekt behöver en anmälan, hör av dig till Bygg- och miljöenheten.

Ärendets gång

När anmälan är komplett fattar handläggaren beslut om startbesked och du får påbörja åtgärden. När åtgärden är färdigställd skickas ifylld kontrollplan och kompletterande handlingar som fastställts i startbeskedet till kommunen som utfärdar slutbesked. När du fått slutbesked får åtgärden tas i bruk.

Vid anmälan ska följande handlingar lämnas in:

 • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd", ifylld och underskriven
 • Ritningar
 • Förslag till kontrollplan

Även andra handlingar kan vara aktuella att lämna in med ansökan beroende på den tilltänkta åtgärden, hör av dig till Bygg- och miljöenheten om du har funderingar.

Blanketten hittar du i vår e-tjänsteplattform:

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Eldstäder och rökkanaler

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel åtgärder när anmälan krävs:

 • Ny braskamin/panna
 • Ny skorsten
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
 • Byte av eldstadsplan (glödskydd på golvet)
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Processen vid anmälan av eldstad

Här kommer vi gå igenom hur processen ser ut för en bygganmälan av eldstad/ rökrör och vad du behöver tänka på.

Steg 1: Anmälan

Vid instalation av ny eldstad med rökrör behöver du tänka på följande:

 • Fylla i blanketten "anmälan om ej bygglovspligtig åtgärd" som är länkad här nedanför.
 • Kryssa i eldstad och rökrör*
 • Ange eldstadens märke och modell
 • Bifoga eldstadens och rökrörets datablad
 • Bifoga kontrollplan för byggnationen
 • Kontakta sotaren i god tid

*Har byggnaden ett befintligt rökrör till vilken en ny kamin kan kopplas behöver man inte kryssa i rökrör i anmälan.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Datablad för eldstad skall visa att eldstaden uppfyller kraven i tabellerna BBR 6:7411 och BBR 6:7412, information finns att läsa på boverket.se. Databladet för rökröret skall visa att rökröret är CE-godkänt.

Startsidan - Boverket Länk till annan webbplats.

Kontrollplanen ska ta upp de kritiska momenten i installationen och säkerställa att kraven ställda i BBR uppfylls. Via sökmotorer på internet kan man finna exempel på kontrollplaner, som kan användas som referens eller underlag till din kontrollplan.

Inom detaljplanelagt område kan utanpåliggande rökrör och eller skorsten på taket kräva en ansökan om bygglov för fasadförändring.

Steg 2: Startbesked/ installation

Innan installation av eldstad och rökrör får påbörjas skall ni ha ett beslut om startbesked som utfärdats av bygg och miljöenheten. Om installationen påbörjas före det kan sanktionsavgift utfärdas. Glöm inte att kontakta sotaren och boka besiktning efter färdig installation (en kravpunkt i kontrollplanen).

Steg 3: Slutbesked/ elda

Innan ni får ta eldstaden i bruk och därmed börja elda måste ni ha ett beslut om slutbesked från Bygg- och miljöenheten. Detta utfärdas när ifylld kontrollplan samt intyg från sotaren, ett protokoll, kommit in till Bygg- och miljöenheten.

Frågor eller funderingar

Många svar kring anmälan och bygglov finns att hitta på Boverkets hemsida.

För att komma i kontakt med en bygglovshandläggare på Bygg- och miljöenheten ring Kundcenter (telefontid mellan 10-12) eller maila till bygg.miljo@ragunda.se så kommer du i kontakt med tillgänglig handläggare som kan besvara era frågor.

0696-68 20 00

bygg.miljo@ragunda.se

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns flera bygglovsbefriade åtgärder men det är viktigt att uppmärksamma vad som gäller. Befrielserna är oftast kopplade till om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplan och byggnadstyp. De flesta undantag gäller bara en- och tvåbostadshus.

Här nedan hittar du några exempel. Det finns fler bygglovsbefriade åtgärder, vilket går att läsa mer om på Boverkets hemsida.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Vid ytterligare frågor kontakta Bygg- och miljöenheten.

Altan

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en altan utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, om inte dina grannar medger detta.
 • Får inte byggas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Altaner som inte omfattas av undantaget kräver inte automatiskt bygglov. Exempelvis krävs det oftast inte bygglov för en låg altan som sträcker sig längre ut än 3,6 meter från ett enbostadshus. Inte heller en altan som anordnas vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt kräver automatiskt bygglov. En bedömning måste göras i varje enskilt fall om altanen är en tillbyggnad eller en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov enligt huvudregeln.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvm. Friggebodens höjd får vara max 3 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta.

Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad.

Läs mer om friggebodar på Boverkets hemsida:

Friggebod - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Skyddad uteplats

Du behöver bygglov för murar och plank. Men för att bygga en skyddad uteplats med mur eller plank vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en skyddad uteplats utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att göra en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Skärmtak

På tomter med en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm.

Skärmtaket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Skärmtaket får inte vara en fristående konstruktion.

Läs mer om bygglovsbefriade skärmtak på Boverkets hemsida:

Bygglovsbefriat skärmtak - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Förhandsbesked

Om du vill veta om det går att bebygga en fastighet där förutsättningarna är oklara kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av fastighet.

När är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked?

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan där förutsättningarna är oklara. Planerar du att bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område så lämpar sig förhandsbesked bra. Det är möjligt att söka bygglov direkt, men om förutsättningarna är oklara kan ett negativt besked bli kostsamt, då det krävs mer avancerade handlingar för en bygglovsansökan.

Ett beslut om förhandsbesked svarar på frågan om en viss åtgärd är genomförbar eller inte på en viss plats. Ett beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år. Inom denna tid måste du komma in med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet ska gälla.

Vad undersöks vid ett förhandsbesked?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Hur söker jag förhandsbesked?

Ska du söka förhandsbesked ska blanketten Ansökan om förhandsbesked fyllas i och skickas in tillsammans med följande handlingar:

 • Situationsplan över den plats där det är tänkt att byggas, där åtgärden är utritad, måttsatt och skalenlig. Samt tilltänkt infartsväg och eventuell avstyckning av tomt.
 • Beskrivning av projektet.

Blanketten för ansökan om förhandsbesked hittar du i vår e-tjänsteplattform:

Ansökan om förhandsbesked - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Rivning

Du kan i vissa fall behöva antingen ansöka om rivningslov eller skicka in rivningsanmälan till kommunen om du planerar en rivning.

När måste jag ansöka om rivningslov?

Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område som omfattas av en detaljplan måste du alltid ansöka om rivningslov.

Du kan behöva ansöka om rivningslov i områden utanför detaljplanelagt område, om kommunen i områdesbestämmelserna ställt krav på rivningslov.

Du behöver inte söka rivningslov för byggnader eller delar av byggnader som man inte behöver söka bygglov för.

När måste jag skicka in anmälan om rivning?

Du måste skicka in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd om du ska riva en huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Om du har fundering om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område, eller om din byggnad är en huvudbyggnad, vänligen ta kontakt med Bygg- och miljöenheten. 

Vad får jag riva utan rivningslov eller anmälan?

Du behöver inte söka rivningslov eller anmäla om du vill riva:

 • Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus.
 • Ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanerat område och som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Vad ska jag skicka med i min ansökan/anmälan?

Vid ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan ska du ska skicka in följande handlingar:

 • Blanketten anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd eller bygglovsansökan, blanketten ska vara komplett ifylld och undertecknad
 • Situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad
 • Förslag till kontrollplan

Bygglov - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Hur länge gäller rivningslovet?

Ett rivningslov gäller i två år från beslutsdatumet. Om du inte påbörjat rivningen inom två år upphör beslutet att gälla. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutsdatumet.

Att tänka på

Om du utan lov river något som du egentligen hade behövt rivningslov för så gör du dig skyldig till överträdelser av plan- och bygglagen. Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om rivningen skett på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Tänk på att rivning ska utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden. Rivning ska också utföras selektivt, vilket innebär att man plockar ner byggnaden bit för bit och sorterar materialet.

Om rivningen medför speciella uppgifter, som till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning, kan du behöva anlita sakkunniga.

Staket, murar och plank

Ett vanligt staket eller stängsel kräver normalt inte bygglov. Ett plank eller en mur kan behöva bygglov beroende på var din fastighet ligger eller var på tomten du ska bygga planket eller muren.

En bedömning görs i varje enskilt fall av om åtgärden med tanke på konstruktion, utseende och placering kräver bygglov. Tänk på trafiksäkerheten, sikten får inte skymmas i utfarter mot gata eller i korsningar.
Observera att staket, plank och murar kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Läs mer på sidan om strandskydd:

Strandskydd

Staket

Ett normalhögt staket som det går att se igenom kräver inget bygglov. Riktvärden är att höjden ska vara maximalt 110 cm och att det ska vara minst 50 % genomsiktlighet, annars räknas det som ett plank och är bygglovspliktigt.

Plank

Plank kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan. Med plank menas inhägnader som är högre än ett staket (110 cm) och har en genomsiktlighet som är mindre än 50 %. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort utav.

Murar

En mur eller stödmur som är högre än 50 cm kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan. En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det ett marklov om tomten ligger inom detaljplan.

Undantag

För en- och tvåbostadshus och till dom tillhörande fristående uthus, garage och andra komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att bygga en skyddad uteplats med ett plank eller mur om följande uppfylls:

 • Uppförs inom 3,6 meter från huset
 • Inte är högre än 1,8 meter
 • Inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Om muren eller planket ska placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.