Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande.

Fastighetsägaren har en skyldighet att se till att ventilationssystemen kontrolleras. Syftet med kontrollerna är att undersöka att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och på det sätt som är avsett. Läs mer om vad obligatorisk ventilationskontroll innebär på Boverkets hemsida.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll - Boverket Länk till annan webbplats.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll - Boverket Länk till annan webbplats.Det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att OVK utförs. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant.

Efter genomförd kontroll av ventilationssystemet får du ett protokoll med resultatet av funktionskontrollanten. Kontrollanten ska också skicka ett exemplar av protokollet till Bygg- och miljöenheten i Ragunda Kommun.

bygg.miljo@ragunda.se

När ska en OVK genomföras?

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med olika tidsintervaller beroende på ventilationssystem och hur lokalen används, se tabell nedan.

Byggnad och typ av ventilation

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett
ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-
och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- och FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTXX-ventilation kräver endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

-

Ventilationstyper

  • S - Självdragsventilation
  • F - Frånluftsventilation
  • FX - Frånluftsventilation med värmeåtervinning
  • FT - Från- och tilluftsventilation
  • FTX - Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Vad undersöks vid en OVK?

Vid varje OVK kontrolleras det att ventialtionssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner finns lätt tillgängliga och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid återkommande OVK ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överrensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vad händer om en OVK inte genomförs i tid eller brister inte åtgärdas i tid?

Ragunda kommuns Bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK följs. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.